Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Zwolnienie z lekcji

ZASADY  OPUSZCZANIA  SZKOŁY  PRZEZ  UCZNIÓW

  1. Nauczyciel  po zakończonych  lekcjach  sprowadza  do  szatni uczniów,  a  następnie  przekazuje  ich  rodzicom lub opiekunom prawnym. Dzieci , które nie zostały odebrane, a sposób  ich  powrotu do domu  nie został przez rodziców określony, pod opieką nauczyciela udają się do świetlicy.
  2. Każdy  uczeń,  który nie ukończył  siódmego roku życia, opuszcza szkołę jedynie pod  opieką  rodziców,  opiekunów  prawnych  lub osób  pełnoletnich  wskazanych  przez  wyżej wymienionych.
  3. Dziecko,  które  ukończyło  siedem  lat,  może  być  odbierane  ze  szkoły  przez  rodziców,  opiekunów  prawnych  lub  osoby  wskazane  przez  wyżej wymienionych.
  4. Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  odbierają  osobiście  dziecko,  które  zwalniają z  części  zajęć  z  powodu,  np. wizyty  u  lekarza,  badań  lekarskich  lub  innych.
  5. W  wyjątkowych  sytuacjach  dozwolone  jest  samodzielne  opuszczenie  budynku  szkoły  przez  ucznia,  który  ukończył  siedem lat,  na  podstawie   formularza  zwolnienia  (wzór stanowiący załącznik) podpisanego przez  rodziców  lub  prawnych  opiekunów.  Oświadczenia  rodziców,  opiekunów  prawnych  znajdować  się  będą w  dokumentacji  świetlicy lub u  wychowawcy  klasy.
  6. Dziecko, które  rozchorowało się  w  czasie  zajęć  szkolnych, opuszcza  szkołę  jedynie  pod  opieką  rodziców,  prawnych  opiekunów  lub  osób  wskazanych  przez  wyżej wymienionych.
  7. Dzieci  odbierane  są  ze  świetlicy  szkolnej  przez  rodziców, opiekunów  prawnych lub  osoby  wskazane  przez  wyżej wymienionych  na  podstawie  pisemnych  oświadczeń  przechowywanych  w dokumentacji  świetlicy  (osoby  odbierające  dzieci  zgłaszają  się  po nie przez wideo-domofon).
  8. W  przypadku, gdy  dziecko  ma  opuścić  świetlicę  w  innych  godzinach  niż  zapisano  to  w karcie  zgłoszeniowej  lub  ma  udać  się  do  domu  samodzielnie,  rodzic  zobowiązany  jest przedstawić  pisemne (wzór stanowiący załącznik) zwolnienie  dziecka z własnoręcznym  podpisem  i  aktualną  datą (nauczyciele  nie  zwalniają  dzieci na telefoniczną  prośbę  rodziców, opiekunów  prawnych).

(podstawa prawna:  art. 4 UoSO, art. 39 ust. 1 pkt 3 i 5a UoSO, art. 6 KN, art. 7 ust. 1 i 2 pkt 6 KN oraz § 2 rozporządzenia MENiS z dnia  31 grudnia 2002 r.).

 

 

Wzór formularza zwolnienia z lekcji

Ściągnij plik .pdf Ściągnij plik .doc