Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

WOS

Przedmiotowy system oceniania - wiedza o społeczeństwie

 

System ten został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi;

aby sprecyzować sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z przedmiotu – WOS w naszej szkole.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.


 

1. Oceny półroczne i roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej z wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia.

 

2. Na lekcjach wos oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 •     - sprawność w rozwiązywaniu zadań problemowych,
 •     - umiejętność formułowania wniosków,
 •     - stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce,
 •     - umiejętność wyszukiwania informacji,
 •     - prace projektowe,
 •     - aktywność na lekcji,
 •     - umiejętność współpracy w grupie,
 •     - prace domowe,
 •     - referaty i prezentacje,
 •     - osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

3. Oceny wystawiane są za:

 •     - sprawdziany pisemne obejmujące treść danego działu,
 •     - kartkówki obejmujące materiał 3 ostatnich lekcji,
 •     - odpowiedzi ustne,
 •     - karty pracy,
 •     - projekty,
 •     - referaty przygotowane przez uczniów,
 •     - prace domowe.

4. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie. Minimalna liczba ocen cząstkowych z przedmiotu w półroczu to 4.

 

5. Nauczyciel zapoznaje się z opiniami i uwzględnia zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

6. Wszystkie oceny są jawne.

 

7. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:

 •  - praca klasowa x 3
 •  - kartkówka x 2
 •  - rozwiązanie zadań problemowych x 2
 •  - odpowiedź ustna x 2
 •  - aktywność na lekcjach x 1
 •  - ćwiczenia praktyczne x 1
 •  - praca indywidualna na lekcji x 1
 •  - praca w grupie x 1
 •  - praca dodatkowa dla chętnych x 1
 •  - praca domowa x 1

8. Po zakończeniu każdego działu uczniowie piszą z zawartego w nim materiału sprawdzian. Sprawdzian musi zostać zapowiedziany z tygodniowym

    wyprzedzeniem. Poprzedzany jest zawsze lekcją powtórzeniową.

 

9. Kartkówki obejmują materiał 3 ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.

 

10. Uczeń powinien poznać wyniki sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od daty napisania pracy, a kartkówki do 1 tygodnia.

 

11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce uczeń ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału w terminie

     uzgodnionym z nauczycielem.

 

12. Uczeń ma prawo zgłosić w półroczu 2 nieprzygotowania do lekcji. Trzecie oznacza ocenę niedostateczną.

 

13. Za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się:

 •  - brak gotowości odpowiedzi (ustnej/pisemnej) z trzech ostatnich lekcji,
 •  - brak pisemnej pracy domowej,
 •  - brak zeszytu z pracą domową.

 

14. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z wyjątkiem oceny niedostatecznej uzyskanej za: niesamodzielne pisanie kartkówki/sprawdzianu,

      unikanie prac sprawdzających, brak zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji i nieprzygotowania poza wyznaczonym limitem.

 

15. Prace pisemne/sprawdziany wiadomości ocenia się za pomocą jednolitego dla wszystkich przedmiotów systemu punktowego:
          
         100% poprawnych odpowiedzi + zadanie dodatkowe – ocena celująca
         90% - 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra
         70% - 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra
         50% - 69% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna
         30% - 49% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca
         0% - 29% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna

 

16. Aby uczeń mógł otrzymać na semestr lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną:

 
    ocena                           średnia ważona
niedostateczny               niższa niż 1,65
dopuszczający               1,65 – 2,64
dostateczny                  2,65 – 3,64
dobry                           3,65  - 4,64
bardzo dobry                 4,65 – 5,24
celujący                        wyższa niż 5,24

 

17. Uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym zapisuje datę, temat i notatki z zajęć.

 

18. Proponowane kryteria ocen:

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • • wyróżnia się szeroką, samodzielnie zdobytą wiedzą, wybiegającą poza program nauczania wos,
 • • posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,
 • • potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat,
 • • nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sądów, które potrafi uzasadnić,
 • • zna szeroką terminologię przedmiotową,
 • • wykazuje doskonałą orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej.

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • • opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
 • • sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,
 • • rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,
 • • samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią,
 • • umie współpracować w grupie,
 • • aktywnie uczestniczy w lekcjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • • nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,
 • • rozumie genezę, przebieg i skutki zjawisk zachodzących we współczesnej Polsce i świecie,
 • • rozumie podstawowe zasady życia politycznego i gospodarczego,
 • • posługuje się prostymi źródłami informacji,
 • • potrafi samodzielnie ocenianiać, selekcjonować materiał dydaktyczny, wartościować, uzasadniać,
 • • umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • • opanował minimum wiadomości wskazanych w programie nauczania,
 • • potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,
 • • umie posługiwać się, często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystanymi na lekcji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • • ma braki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania    treści programowych w następnych etapach edukacji,
 • • zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności,
 • • zeszyt prowadzi niesystematycznie, nie wykonał wszystkich prac lekcyjnych i domowych.

Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem naucza i nie wykazuje chęci opanowania tych umiejętności przy pomocy nauczyciela,
 • • nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,
 • • nie potrafi formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych, nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach,
 • • nie prowadzi zeszytu.