Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Wychowanie fizyczne

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.W wychowaniu fizycznym ocenie podlegają :

 1. aktywność (wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny)
 2. frekwencja (wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym)
 3. umiejętności (zgodne z programem i planem wynikowym elementy z dyscyplin sportu).

 

Ocena końcowa jest wypadkową wszystkich trzech elementów ale największe i podstawowe znaczenie ma aktywność ( systematyczna i pilna praca ucznia na poszczególnych zajęciach ).

 

AKTYWNOŚĆ

Przy ocenie za aktywność posługujemy się plusami i minusami. W ten sposób oceniamy ucznia na każdej lekcji.

 

Plusy zdobywają uczniowie przez cały semestr za wszelkie przejawy zaangażowania i wykonywanie ćwiczeń i zadań w sposób zbliżony do maksimum swoich możliwości, inwencje twórczą aktywny udział w zajęciach i współzawodnictwo, a także za duży zasób wiedzy, zdyscyplinowanie, udział w zajęciach wewnątrzszkolnych oraz stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych i zasad  bezpieczeństwa oraz kulturę osobistą (fair play).

 

Minusy stawiamy przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do uczestnictwa w zajęciach, złą dyscyplinę, nieprzestrzeganie zabiegów higienicznych i zasad bezpieczeństwa.

 

 • 6 (celująca) - bardzo duża liczba plusów bez żadnego minusa,
 • 5+ (bardzo dobry plus) - duża ilość plusów z maksymalnie jednym minusem,
 • 5 ( bardzo dobra)  - duża ilość plusów z maksymalnie dwoma minusami,
 • 4+ (dobry plus) -  znaczna przewaga plusów nad minusami
 • 4 (dobra) - niewielka przewaga plusów nad minusami, bądź plusy i minusy w równowadze - (czyste konto),
 • 3+ (dostateczny plus) - minusy nieznacznie przeważają nad plusami  
 • 3 ( dostateczna) -  minusy zdecydowanie przeważają nad plusami,
 • 2+ (dopuszczający plus) -  kilka minusy i minimum trzy plusy
 • 2 ( dopuszczająca)  -  liczne minusy  i  minimum dwa plusy,
 • 1+ (niedostateczny plus) - duża ilość minusów i minimum jeden  plus
 • 1 (niedostateczna)  - duża ilość minusów bez plusów

 FREKWENCJA

 

Trzy spóźnienia traktowane są jako jedna nieobecność.

Niedyspozycja (okres u dziewcząt) nie jest powodem do zwolnienia z zajęć.

Każde zwolnienie lekarskie powyżej jednego miesiąca musi być zgłoszone w szkolnym gabinecie lekarskim.

Uczniowie zwolnieni z niektórych ćwiczeń winni dostarczyć zwolnienie lekarskie od lekarza specjalisty.

Zwolnienia od rodziców mogą być dostarczane sporadycznie ( 2-3 razy w jednym semestrze, nie dłuższe niż 3 dni).

Nieobecność nie jest liczona jeśli uczeń w tym czasie uczestniczy w innych zajęciach organizowanych przez szkołę.

 

 

 • 6 (celująca) - uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
 • 5+ bardzo dobry plus) - jedna nieobecności nieusprawiedliwione lub dwie usprawiedliwione
 • 5 (bardzo dobra) - dwie nieobecności nieusprawiedliwione lub trzy usprawiedliwione,
 • 4+ (dobry plus) - trzy nieobecności nieusprawiedliwione lub cztery usprawiedliwionych
 • 4 (dobra ) - trzy nieobecności nieusprawiedliwione lub pięć usprawiedliwionych,
 • 3+ (dostateczny plus) - cztery nieobecności nieusprawiedliwione lub pięć usprawiedliwionych,
 • 3 ( dostateczna) - cztery nieobecności nieusprawiedliwione lub sześć usprawiedliwionych,
 • 2+ (dopuszczający plus) pięć nieobecności nieusprawiedliwionych
 • 2 ( dopuszczająca ) - sześć  nieobecności nieusprawiedliwionych,
 • 1+ (niedostateczny plus)  siedem nieobecności nieusprawiedliwionych
 • 1 (niedostateczna) - osiem i więcej nieobecności nieusprawiedliwionych.

 UMIEJĘTNOŚCI

 

Ocenie umiejętności podlegają zgodne z programem i planem wynikowym elementy z zakresu poszczególnych dyscyplin sportu. Posługujemy się tu skalą ocen od celującej do niedostatecznej, przy czym oceny skrajne są stawiane sporadycznie.

 

 • 6 (celująca) -  gdy wykonane ćwiczenie bądź uzyskany wynik zdecydowanie plasuje się  ponad średnią klasy.
 • 5+ ( bardzo dobry plus) - wynik wysoko ponad  średnią klasy,
 • 5 (bardzo dobra) - stawiana jest gdy oceniane ćwiczenie lub uzyskany wynik plasuje się powyżej średniej klasy,
 • 4+ (dobry plus) uzyskany wynik jest równy średniej klasy
 • 4 (dobra) - na ocenę dobrą zasługują uczniowie, których uzyskane wyniki znajdują się mniej więcej w połowie przedziału między wynikami najlepszymi, a najgorszymi, a zatem większość wyników w klasie to oceny dobre ale odnoszą się do tej jednej konkretnej klasy,
 • 3+ ( dostateczny  plus) stawiana jest gdy wykonany element lub uzyskany wynik plasuje się poniżej średniej klasy, lecz uczeń charakteryzuje się dużym zaangażowaniem w wykonanie danego zadania
 • 3 ( dostateczna)- stawiana jest gdy wykonany element lub uzyskany wynik plasuje się poniżej średniej klasy,
 • 2+ ( dopuszczający plus) uczeń próbuje wykonać ćwiczenie z wynikami dużo poniżej normy klasy
 • 2 (dopuszczająca) - uczeń próbuje wykonać ćwiczenie bez efektu,
 • 1+ ( niedostateczny plus) uczeń podejmuje chociaż jedną próbę wykonania danego zadania
 • 1 (niedostateczna) - uczeń nie próbuje, a w związku z tym nie potrafi wykonać danego ćwiczenia.
 • próbuje, a w związku z tym nie potrafi wykonać danego ćwiczenia.

 UWAGI KOŃCOWE

 

Ocena może być podwyższona o jedną gdy uczeń uczęszcza na zajęcia sportowe w szkole i obecność na nich jest równa 100% oraz bierze udział w zawodach sportowych reprezentujących szkołę i jego wynik znajduje się na miejscu punktowanym ( czyli reprezentuje szkołę w ścisłym finale i zajmuje miejsca I-IV w rywalizacji międzyszkolnej w mieście Łodzi).