Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Technika

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.


 

Uczeń jest doceniony przede wszystkim za zaangażowanie w pracę, a nie za posiadane zdolności.
 

Zadania wykonywane są na lekcjach. Tylko w wyjątkowych sytuacjach – prace mogą być wykonane przez ucznia w domu.

 

Każde zadanie kończy się oceną.  Nie ma sprawdzianów – wykonane zadanie jest miarą umiejętności i zaangażowania ucznia.

 

Zadania w poziomach (IV, V, VI) różnią się stopniem trudności. Ich zakres ma związek z umiejętnościami podstawowymi i wymaganiami wynikającymi

z programu nauczania dla poszczególnych poziomów.
 

Z uwagi na charakter przedmiotu, sprawdzeniem umiejętności uczniów są działania praktyczne.

Poprzez nabyte umiejętności praktyczne uczeń zdobywa niezbędną wiedzę.

Każda praca wprowadza nowe i utrwala wcześniej zdobyte umiejętności.


Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami należy wziąć pod uwagę:

 • samodzielność,
 • dokładność i staranność przy wykonywaniu zadań,
 • postępy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 • zastosowanie wiedzy w praktyce;
 • aktywność podczas lekcji,
 • zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • gospodarowanie materiałami,
 • umiejętność organizacji swojego miejsca pracy,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • obowiązkowość i systematyczność,
 • rozumienie zjawisk technicznych,
 • umiejętność wnioskowania,
 • czytanie ze zrozumieniem instrukcji urządzeń i przykładów dokumentacji technicznej,
 • projektowanie i organizację przebiegu pracy,
 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych,
 • przestrzeganie zasad BHP i regulaminu pracowni,
 • udział  ucznia w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego,

W wypadku zajęć technicznych trzeba  uwzględnić stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna,

właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania pracy. Ocena odzwierciedla indywidualne podejście ucznia do zadania, jego motywację i zaangażowanie

w pracę.

Praca jest oceniana zgodnie z kryteriami określonymi przed jej wykonaniem.

Ze względu na specyfikę zajęć niezwykle ważne jest przygotowanie ucznia do lekcji, posiadanie przez ucznia materiałów, przyborów i przyrządów

niezbędnych do wykonania pracy.
 

Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pracowni technicznej.

 

Uczeń ma prawo do poprawy każdej uzyskanej oceny  (w terminie 2 tygodni od jej otrzymania) z wyjątkiem oceny niedostatecznej otrzymanej

za nieprzygotowanie do lekcji lub oddanie do oceny pracy której sam nie wykonał.

 

Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze 1 indywidualne nieprzygotowania do lekcji (brak wiadomości, zeszytu, potrzebnych do lekcji materiałów

i przyborów) bez wyciągania konsekwencji. Fakt  ten musi zostać zgłoszony przed rozpoczęciem zajęć. Po ich rozpoczęciu nie zostanie uznany.

Nieprzygotowania  zostają zapisane w dzienniku przez nauczyciela. Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji jest równoznaczne  z uzyskaniem

oceny niedostatecznej, której nie można poprawić.

Uczeń ma obowiązek uzupełnić prace na których był nieobecny, tak aby mieć minimum siedem ocen cząstkowych w semestrze.
 

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i przynosić go na każdą lekcję techniki.

Ewentualny brak zeszytu zgłasza  nauczycielowi przed lekcją. Brak zeszytu może być traktowany jako nieprzygotowanie do lekcji.

 

Nauczyciel informuje uczniów o potrzebnych materiałach i przyborach na lekcję tydzień wcześniej.

Dodatkowo informacja ta podawana jest w dzienniku elektronicznym.

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych brane są pod uwagę wszystkie oceny  uzyskane przez ucznia.

Minimalna liczba ocen w semestrze – 7 (siedem).

Ocenę wystawia się na podstawie tzw. „średniej ważonej”. Na zajęciach technicznych wszystkie oceny są równoważne.

 

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych

CELUJĄCA

 Średnia ważona wystawiona na podstawie kryteriów zawartych w szkolnym WSO. Twórczo i samodzielnie wykorzystuje własne doświadczenia i umiejętności przy tworzeniu swoich prac. Jego prace są oryginalne, zawierające nowe rozwiązania i ciekawe nowe techniki. Jest aktywny i odpowiedzialny; w miarę swoich możliwości włącza się w działania związane z przygotowaniem różnych prac na rzecz szkoły (np. dekoracje). Wykona raz w semestrze pracę wzorcową dla koleżanek i kolegów wykorzystując znane mu techniki. Przygotowuje dodatkowe informacje na zajęcia; motywuje kolegów do pokonywania trudności; Bierze udział w konkursach przedmiotowych, w których można zaprezentować swoje umiejętności praktycznych działań twórczych (i ma osiągnięcia). Musi oddać w semestrze 3 prace dodatkowe zaprojektowane i wykonane samodzielnie w oparciu o konsultację nauczyciela.

 • prace w I semestrze w terminie do 20 grudnia,
 • prace w II semestrze w terminie do 20 maja
Tematyka prac powinna być uzgodniona z nauczycielem.

BARDZO DOBRA

 Średnia ważona wystawiona na podstawie kryteriów zawartych w szkolnym WSO. Chętnie podejmuje działania na zajęciach techniki w różnych zagadnieniach. Potrafi szybko i łatwo przechodzić z fazy projektowania do fazy wykonania pracy. Łatwo zdobywa doświadczenie i jest dobrym obserwatorem. Wykorzystuje znane mu metody działania w wielu dziedzinach i  stosuje twórczo własne doświadczenie. Jego prace są bogate w szczegóły, dokładne i ciekawe

Jest w stanie budować swoją wiedzę teoretyczną dotyczącą różnych zagadnień technicznych na bazie działań praktycznych.

DOBRA

Średnia ważona wystawiona na podstawie kryteriów zawartych w szkolnym WSO. Uczeń opanował podstawowe umiejętności z zakresu proponowanych przez nauczyciela technik. W widoczny sposób wykorzystuje swoje umiejętności w praktyce. Jego prace są staranne, estetyczne i oddawane w terminie.

Jest zawsze przygotowany do lekcji.

DOSTATECZNA

Średnia ważona wystawiona na podstawie kryteriów zawartych w szkolnym WSO. Uczeń potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy.  Rzadko jest nie przygotowany do lekcji.

Oddaje prace w terminie lecz są one nie staranne i mało estetyczne.

DOPUSZCZAJĄCA

Średnia ważona wystawiona na podstawie kryteriów zawartych w szkolnym WSO. Jego prace są nie staranne, nie estetyczne i nie oddawane w terminie. Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Pracuje zgodnie z regulaminem pracowni i przepisami BHP.

NIEDOSTATECZNA

Średnia ważona wystawiona na podstawie kryteriów zawartych w szkolnym WSO. Jest notorycznie nie przygotowany do lekcji i nie pracuje pomimo otrzymania od nauczyciela potrzebnych materiałów. Uczeń nie wykazuje zainteresowania pracami praktycznymi. Uczeń nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Nie stosuje się do regulaminu pracowni.