Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Religia

RELIGIA

 

Przedmiotowy system oceniania z religii  jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;
 2. Posiada wiedzę wykraczającą poza program;
 3. W konkursach ogólnołódzkich zajmuje jedno z czołowych miejsc;
 4. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii (służba ołtarza, schola, grupa liturgiczna itp.)

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;
 2. Sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami;
 3. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela;
 4. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem;
 5. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe;
 6. Wyróżnia się aktywnością na tle grupy;
 7. Zachowuje szacunek dla "świętych" miejsc, czasu modlitwy, słuchania słowa Bożego, znaków religijnych;
 8. Odnosi się z szacunkiem do innych;

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej;
 2. Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości;
 3. Postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (bdb - pkt 7 i 8);
 4. Uzyskuje postępy w czasie katechez;
 5. Jest zainteresowany przedmiotem;

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy;
 2. Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem - w jego wiedzy są luki;
 3. W zeszycie ucznia są sporadyczne braki notatek i prac domowych;
 4. Wykazuje brak zainteresowania przedmiotem;
 5. Postawa ucznia budzi zastrzeżenia (bdb - pkt 7 i 8)

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie posiada podstawowej wiedzy religijnej;
 2. Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela;
 3. Niechętnie bierze udział w katechezie;
 4. W zeszycie ucznia są braki notatek i prac domowych;
 5. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu;

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Nie opanował minimum programowego przewidzianego na ocenę dopuszczającą;
 2. Odmawia wykonywania zadanych prac na lekcji;
 3. Nie odrabia prac domowych;
 4. Często zgłasza nieprzygotowanie;
 5. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu;
 6. Nie wykazał chęci poprawy ocen;