Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Przyroda

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

 

1.  Przedmiotowy system oceniania z przyrody jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2004 r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  z późniejszymi zmianami, a także

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana (Statut Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, Rozdział 7).

 

2.  Oceny semestralne i roczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się według następującej skali ocen:

 

ocenianie bieżące:

 • celujący – 6
 • bardzo dobry plus – 5+
 • bardzo dobry – 5
 • dobry plus – 4+
 • dobry – 4
 • dostateczny plus – 3+
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający plus – 2+
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny plus – 1+
 • niedostateczny – 1

ocenianie śródroczne i roczne:

 • celujący – 6
 • bardzo dobry – 5
 • dobry – 4
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny – 1

 3.  Nauczyciel sprawdza pracę uczniów i jej efekty na bieżąco, a także po zrealizowaniu materiału zawartego w kolejnych działach programu oraz

na zakończenie semestru i roku szkolnego.

 

4.  Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 • aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności oraz tempo ich przyrostu,
 • rozumienie pojęć przyrodniczych,
 • stosowanie języka przyrodniczego,
 • samodzielność podczas przeprowadzania obserwacji i doświadczeń,
 • umiejętność formułowania wniosków,
 • stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce (w sytuacjach typowych i nietypowych),
 • sprawność w rozwiązywaniu zadań problemowych,
 • umiejętność wyszukiwania informacji i ich hierarchizowanie,
 • prace projektowe i długoterminowe,
 • aktywność na lekcji i poza nią,
 • wkład pracy ucznia,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • prace domowe.

5.  Narzędziami oceniania są:

 • sprawdziany pisemne obejmujące treść danego działu,
 • kartkówki obejmujące materiał nie więcej niż 3 ostatnich lekcji (mogą być niezapowiedziane),
 • odpowiedzi ustne,
 • prace w grupie,
 • prace projektowe,
 • prace długoterminowe,
 • prace domowe,
 • zadania dodatkowe dla chętnych,
 • konkursy przyrodnicze.


6.  Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Minimalna liczba ocen cząstkowych w półroczu zależy

od liczby godzin przedmiotu w tygodniowym rozkładzie zajęć i wynosi:

- minimum 4 oceny (w tym 2 ze sprawdzianu) przy 2 h przedmiotu tygodniowo

- minimum 5 ocen (w tym 3 ze sprawdzianu) przy 3 h przedmiotu tygodniowo.

 

7.  Nauczyciel uwzględnia podczas oceniania możliwości intelektualne ucznia i kieruje się w nim zaleceniami PPP oraz uzasadnia wystawioną ocenę

i przekazuje uczniowi informację zwrotną dotyczącą stanu jego wiadomości i umiejętności. Wszystkie oceny są jawne.

 

8.  Po zakończeniu każdego działu uczniowie piszą sprawdzian. Sprawdzian musi zostać wcześniej zapowiedziany i wpisany do dziennika

z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

9. Uczeń powinien poznać  wyniki sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od daty napisania pracy, a kartkówki - do 1 tygodnia.

 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

11.  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej/sprawdzianie wiadomości uczeń ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału

w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły.

 

12.  W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej/sprawdzianie wiadomości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek

zaliczyć daną partię materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który unika prac sprawdzających, nie może otrzymać w klasyfikacji

semestralnej i końcoworocznej ocen dobrej i bardzo dobrej.

 

13.  Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze 2 nieprzygotowania do lekcji. Fakt  ten musi zostać zgłoszony przed rozpoczęciem zajęć.

Po ich rozpoczęciu nie zostanie uznany. Wszystkie nieprzygotowania zostają zapisane w dzienniku i zeszycie nauczyciela.

Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

Za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się:

 • brak pisemnej pracy domowej,
 • brak zeszytu z pracą domową,
 • brak pomocy/materiałów potrzebnych do lekcji,
 • brak gotowości odpowiedzi (ustnej/pisemnej) z trzech ostatnich lekcji.

14.  Uczeń ma prawo do poprawienia każdej uzyskanej oceny (z wyjątkiem oceny niedostatecznej za brak pracy na lekcji lub niesamodzielne pisanie

pracy klasowej/sprawdzianu wiadomości oraz oceny niedostatecznej uzyskanej za zgłoszone nieprzygotowania do lekcji).

Do takiej poprawy może przystąpić tylko jeden raz, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Poprawa oceny jest dobrowolna i odbywa się

na drodze odpowiedzi ustnej. Ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny uzyskanej za pierwszym razem.

 

15.  Ocena może być wyrażona stopniem (ocenianie bieżące - ocena pełna i ocena z plusem, ocenianie śródroczne i roczne - ocena pełna), słowem (pochwałą lub naganą) oraz znakami „+" lub „-".  Za pięć plusów (+) uczeń otrzymuje ocenę

bardzo dobrą, a za dziesięć plusów (+) ocenę celującą. Za pięć minusów (-) otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

16.  Aktywność ucznia podlega ocenie na każdej jednostce lekcyjnej. Za rzetelną pracę na zajęciach otrzymuje „+”, za nieuwagę i przeszkadzanie

innym „ – ".

 

17.  Prace pisemne/sprawdziany wiadomości ocenia się za pomocą jednolitego dla wszystkich przedmiotów systemu punktowego:
           

100% poprawnych odpowiedzi + dodatkowe zadanie – ocena celująca;

95% - 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra plus;

90% - 94% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra;

80% - 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra plus;

70% - 79% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra;

60% - 69% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna plus;

50% - 59% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna;

40% - 49% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca plus;

30% - 39% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca;

20% - 29% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna plus;

0% - 19% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna.

 

18.  Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:

 • praca klasowa/sprawdzian wiadomości obejmujący cały dział oraz wyniki osiągane w konkursach przedmiotowych (tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim) x 3
 • kartkówka x 2
 • rozwiązanie zadań problemowych x 2
 • odpowiedź ustna x 2
 • aktywność na lekcjach x 1
 • ćwiczenia praktyczne x 1
 • praca indywidualna na lekcji x 1
 • praca w grupie x 1
 • praca dodatkowa dla chętnych x 1
 • praca domowa x 1


19.  Aby uczeń mógł otrzymać na semestr lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną:

  

ocena średnia ważona
niedostateczny niższa niż 1,65
dopuszczający 1,65 – 2,64
dostateczny 2,65 – 3,64
                          dobry 3,65  - 4,64
bardzo dobry  4,65 – 5,24
celujący  wyższa niż 5,24

  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
  wojewódzkim   i ponadwojewódzkim otrzymują
  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

                              

20.  Kryteria ocen z przyrody:

   Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności przyrodnicze znacznie wykraczające poza program  nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
 • umie dokonywać analizy zjawisk przyrodniczych i formułuje prawidłowe wnioski,
 • proponuje nietypowe rozwiązania,
 • wykazuje się dużą aktywnością w zakresie rozwijania zainteresowań i samokształcenia,
 • bada, obserwuje i opisuje wpływ człowieka na środowisko,
 • planuje działania, dzięki którym może chronić przyrodę,
 • osiąga sukcesy w konkursach przyrodniczych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Stopień bardzo dobry plus otrzymuje uczeń, który:

 • ma osiągnięcia wyraźnie wykraczające poza poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,
 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, ale nie zawsze w sposób bezbłędny,
 • samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach,
 • proponuje oryginalne rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej,
 • potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, czasem z pomocą nauczyciela.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego,
 • potrafi biegle i samodzielnie używać sformułowań przyrodniczych,
 • projektuje i samodzielnie prowadzi doświadczenia i obserwacje przyrodnicze oraz  je prezentuje,
 • dostrzega związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów naturalnych w przyrodzie,
 • korzysta z różnorodnych materiałów źródłowych.

Stopień dobry plus otrzymuje uczeń, który:

 • nie w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 • poprawnie posługuje się językiem przyrodniczym,
 • potrafi  zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy, nie zawsze w sytuacjach trudnych i nietypowych,
 • wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji,
 • potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nauczania.

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, ponadto podejmuje udane próby rozwiązywania niektórych zadań i problemów z poziomu rozszerzającego i dopełniającego,
 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody,
 • korzysta z różnych źródeł informacji – selekcjonuje i hierarchizuje uzyskane dane,
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka,
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
 • ocenia relacje miedzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym,
 • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą,
 • operuje bogatym słownictwem przyrodniczym.

Stopień dostateczny plus otrzymuje uczeń, który:

 • opanował nie w pełni wiadomości przewidziane programem, ale nie prognozuje większych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,
 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, nie zawsze unika błędów, chociaż wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i czasami nietypowych zagadnień,
 • rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać,
 • potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego,
 • rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać,
 • posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów przy pomocy nauczyciela,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z z innych źródeł wiedzy.

Stopień dopuszczający plus otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających rozumienie najważniejszych zagadnień,
 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, ale nie zawsze bezbłędnie,
 • współpracuje w grupie, potrafi wyjaśnić niektóre wyniki pracy i logicznie je uporządkować,
 • rozumie czytany tekst, pyta, prosi o wyjaśnienia.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • w  zakresie przewidzianym podstawą programową wykazuje się znajomością i zrozumieniem podstawowych pojęć przyrodniczych,
 • rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z różnych źródeł informacji – mapy, globusa,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody,
 • posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego.

Stopień niedostateczny plus otrzymuje uczeń, który:

 • nie zawsze jest w stanie  przy pomocy nauczyciela lub kolegi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 • posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że bardzo utrudniają one dalsze zdobywanie wiedzy.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania niezbędnych do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,
 • nie zna podstawowych określeń przyrodniczych,
 • nie potrafi opisać podstawowych zjawisk przyrodniczych.

  O przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia  
            i jego rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

 

20.   Uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym zapisuje: numer lekcji, datę, temat i notatki z zajęć.

 

21.   Przedmiotowy system oceniania może podlegać zmianom. O takich zmianach uczniowie i ich rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani.