Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Plastyka

Przedmiotowy system oceniania z plastyki.
 
Przedmiotowy system oceniania z plastyki  jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.


Ze względu na charakter przedmiotu praca na lekcji polega głównie na praktycznym tworzeniu prac plastycznych przez uczniów. Z uwagi na specyfikę zajęć plastycznych niezwykle ważnym jest przygotowanie do lekcji, posiadanie przez ucznia materiałów, przyborów i przyrządów niezbędnych do wykonania pracy.

Z plastyki ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 1. Prace manualne
 2. Przygotowanie do lekcji
 3. Uczestnictwo w lekcji
 4. Prace domowe
 5. Formy dodatkowe zaproponowane przez nauczyciela lub ucznia
 • udział w konkursach
 • prezentacje
 • referaty
 • prace manualne

Przy ocenie prac manualnych przede wszystkim należy brać pod uwagę:

 • zgodność z tematem
 • zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy i jego możliwości artystyczne
 • estetykę wykonania
 • oryginalność kompozycji

Prace wykonywane są na lekcji, pod kierunkiem nauczyciela i muszą być oddane przez ucznia do oceny najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.

Uczeń ma prawo do poprawy każdej uzyskanej oceny . Poprawa ocen odbywa się na kole plastycznym lub poprzez wykonanie dodatkowej pracy

na wskazany temat.

Uczeń jest przygotowany do lekcji jeżeli posiada wszystkie materiały potrzebne do wykonania zadanego ćwiczenia. Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze

1 nieprzygotowania do lekcji bez wyciągania konsekwencji. Fakt ten musi zostać zgłoszony na początku lekcji, przed rozpoczęciem pracy.

Nieprzygotowania zostają zapisane w dzienniku przez nauczyciela. Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji jest równoznaczne z uzyskaniem oceny

niedostatecznej. Otrzymanie oceny niedostatecznej za nieprzygotowanie do lekcji nie zwalnia ucznia z oddania do oceny pracy, która była wykonywana

na lekcji, w której uczeń zgłosił nieprzygotowanie.

Nauczyciel informuje uczniów o potrzebnych przyborach na lekcji tydzień wcześniej. Dodatkowo informacja o przyborach podawana jest

w dzienniku elektronicznym.

Uczeń ma obowiązek uzupełnić prace na których był nieobecny, tak aby mieć minimum siedem ocen cząstkowych w semestrze.
Minimalna liczba ocen w semestrze - 7.

 

Kryteria ocen śródrocznych i rocznych z plastyki

 

Ocenę NIEDOSTATECZNĄ uzyskuje uczeń gdy:

 • nie opanował wiadomości na poziomie podstawowym
 • nie wykonuje prac lub wykonuje je bardzo niestarannie
 • nie podejmuje starań w celu uzyskania oceny pozytywnej

 Ocenę DOPUSZCAJĄCĄ uzyskuje uczeń gdy:

 • wykonuje ćwiczenia plastyczne nieestetycznie
 • praca jest niezgodna z tematem
 • wykazuje niewielkie zaangażowanie w wykonanie pracy
 • nieefektywnie wykorzystuje czas pracy
 • w niewielkim stopniu opanował treści programu na poziomie podstawowym
 • potrafi podać podstawowe cechy  dzieła z pomocą nauczyciela

Ocenę DOSTATECZNĄ uzyskuje uczeń gdy:

 • prace wykonuje mało estetycznie
 • wykazuje małe zaangażowanie w wykonywanie pracy często posługując się schematem
 • rozumie podstawowe terminy plastyczne
 • wykazuje bierność podczas omawiania zagadnień z plastyki
 • nie potrafi samodzielnie omówić dzieła

Ocenę DOBRĄ uzyskuje uczeń gdy:

 • starannie i poprawnie realizuje zadane ćwiczenia plastyczne
 • wykazuje aktywność na lekcjach i jest do nich przygotowany
 • rozumie podstawowe terminy plastyczne i potrafi używać ich do opisu dzieł

Ocenę BARDZO DOBRĄ uzyskuje uczeń gdy:

 • praca plastyczna wykonana jest bardzo starannie i zgodnie z założeniami tematu i techniki plastycznej
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności
 • wykonuje prace dodatkowe
 • bardzo dobrze organizuje warsztat pracy
 • umiejętnie posługuje się terminologią plastyczną podczas samodzielnej analizy dzieła
 • bierze udział w konkursach

Ocenę CELUJĄCĄ uzyskuje uczeń gdy:

 • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania
 • wzorowo organizuje warsztat pracy
 • posiada własny, charakterystyczny styl
 • wykazuje nowatorskie, niekonwencjonalne podejście do tematu
 • bierze udział w konkursach poza szkolnych, a prace konkursowe wykonuje na wysokim poziomie
 • angażuje się w pracę szkoły (dekoracje)