Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Muzyka

Przedmiotowy system oceniania z muzyki.

 

Przedmiotowy system oceniania z muzyki jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

Wszystkie oceny cząstkowe z zajęć technicznych są równoważne.Kryteria ocen  dla klas IV-VI

Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:

 • podejmuje działania innowacyjne, posiada umiejętność wprowadzania własnych pomysłów w procesie kształcenia,
 • posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
 • rozwija swoja wiedzę i umiejętności podejmując dodatkowe zadania, osiągając sukcesy w zajęciach pozalekcyjnych (zespoły artystyczne, chór szkolny, konkursy wiedzy o muzyce, zaangażowanie się w życie artystyczne klasy i szkoły, udział w koncertach),
 • reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych,
 • jego wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową,
 • potrafi dokonać samooceny swojej pracy,
 • płynnie wypowiada się; wypowiedz popiera ilustracjami, własnoręcznie wykonanymi planszami, rekwizytami lub ciekawostkami z innych, niż podręcznik szkolny źródeł,
 • spełnia wszystkie kryteria oceniania, a niektóre z nich w szczególny, oryginalny sposób, widać w nich ogromny wkład pracy i zaangażowanie.

Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu,
 • potrafi współdziałać w grupie (zespołowo) a także wykazuje aktywna postawę w pracach indywidualnych,
 • wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
 • uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
 • starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,
 • potrafi obronić swój pogląd i postawę twórcza,
 • bierze aktywny udział w lekcjach,
 • płynne wypowiedzi opiera na wiadomościach z podręcznika szkolnego, często z przygotowanymi rekwizytami.


Ocenę dobra otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim,
 • wykazuje zaangażowanie i wysiłek w podejmowaniu działań muzycznych,
 • stara się uczestniczyć w formach aktywnych procesu kształcenia,
 • najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe,
 • poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów,
 • zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,
 • jest skupiony na lekcjach, wykazuje gotowość i zdolność zabierania głosu w dyskusjach, ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela,
 • odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról.


Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym (luki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia, ale nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,
 • ma problem z obroną swoich poglądów,
 • czasami poprawnie formułuje wnioski.


Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym,
 • ma spore luki w wiadomościach objętych programem z szansa ich wypełniania (ewentualnie przy pomocy nauczyciela),
 • nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
 • biernie uczestniczy w dyskusjach,
 • zgodnie z postawionym tematem ale niestarannie wykonuje ćwiczenia,
 • nie formułuje własnych wniosków.


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • ma bardzo duże luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia;
 • nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania,
 • nie jest zainteresowany przedmiotem,
 • nie bierze udziału w działaniach twórczych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
 • nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny,
 • ma lekceważący stosunek do przedmiotu i samego nauczyciela.


* ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej
niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach; wystawić ja można jedynie w
przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela.
Ocenę roczną uczeń może poprawić poprzez zaśpiewanie wyznaczonych piosenek oraz
zaliczenie określonych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.