Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Matematyka

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

 

Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

 

 

    I. Kontakt z uczniami

 1. Prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien ją napisać w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni od powrotu do szkoły.
 2. Praca klasowa jest zapowiedziana tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres.
 3. Pracę klasową mogą poprawiać uczniowie, którzy uzyskali ocenę: dobrą, dostateczną, dopuszczającą lub niedostateczną. Poprawa jest dobrowolna, odbywa się poza lekcjami  i tylko jeden raz.Poprawa praca powinna się odbyć w ciągu dwóch tygodni od momentu otrzymania pracy.
 4. Krótkie (15 min.) kartkówki są również obowiązkowe i podlegają poprawie.
 5. Uczniowie nieobecni na krótkim sprawdzianie piszą go w najbliższym terminie.
 6. Przy pisaniu i poprawianiu prac klasowych punktacja nie zmienia się, otrzymane oceny wpisywane są do dziennika.
 7. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.
 8. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole.
 9. Każdy uczeń ma prawo do zaliczenia mu dodatkowych punktów za wykonane prace nadobowiązkowe.
 10. Uczeń ma prawo trzykrotnie w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac klasowych).

 II . Obszary aktywności ucznia

 

Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

 • Kształtowanie pojęć matematycznych, sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych.
 • Prowadzenie rozumowań, sposób prowadzenia rozumowań.
 • Kształtowanie języka matematycznego, ocenianie języka matematycznego na odpowiednim etapie ścisłości.
 • Rozwiązywanie zadań matematycznych, stosowanie odpowiednich metod.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Praca projektowa, abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.
 • Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
 • Aktywność na lekcji.
 • Praca w grupach.
 • Wkład pracy ucznia.

 III. Narzędzia pomiaru osiągnięć ucznia

 

FORMY AKTYWNOŚCI Prace klasowe Kartkówki Odpowiedź ustna Praca domowa Aktywność na lekcji
CZĘSTOTLIWOŚĆ 3 6 2 4 5

 

FORMY AKTYWNOŚCI Praca w grupach Praca samodzielna nieobowiązkowa Praca dodatkowa. Rozwiązywanie problemów Aktywność poza lekcjami matematyki Przygotowanie ucznia do lekcji i praca na niej
CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 1 1 1 3

 

    IV. Ocena prac klasowych

 

Skala procentowa za prace klasowe (1h)


100% + dodatkowe    - ocena celująca
95% - 100 %    - ocena bardzo dobra plus
90% - 94%    - ocena bardzo dobra
80% - 89%    - ocena dobra plus
70% - 79%    -  ocena dobra
60% - 69%    - ocena dostateczna plus

50% - 59%

- ocena dostateczna

40% -  49%

- ocena dopuszczająca plus

30% - 39%

- ocena dopuszczająca

 20% - 29%   - ocena niedostateczna plus

0% - 19%

  -  ocena  niedostateczna

 

Skala procentowa za kartkówki (15 min.)


 

100% + dodatkowe    - ocena celująca
95% - 100 %    - ocena bardzo dobra plus
90% - 94%    - ocena bardzo dobra
80% - 89%    - ocena dobra plus
70% - 79%    -  ocena dobra
60% - 69%    - ocena dostateczna plus

50% - 59%

- ocena dostateczna

40% -  49%

- ocena dopuszczająca plus

30% - 39%

- ocena dopuszczająca

 20% - 29%   - ocena niedostateczna plus

0% - 19%

  -  ocena  niedostateczna


   V. Kryteria oceny semestralnej i rocznej

1. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

 

 

2. Średnia ważona.

 

Odpowiednie wagi:

 

 • ocena z pracy klasowej, osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich  x 3
 • ocena z kartkówki   x 2
 • inne oceny (np. odpowiedź, praca domowa, aktywność, praca w grupach, praca dodatkowa, praca indywidualna na lekcji, ćwiczenia praktyczne)  x 1                    

 

Odpowiednie oceny mnożymy przez przydzielone im wagi i całość dzielimy przez sumę wag.

 


Przykład:

 


Oceny ucznia to:

 

 • z pracy klasowej 2, 4
 • z kartkówki 1, 3
 • prace domowe 5
 • odpowiedź 2

 

 

     Średnia ważona = (3x2+ 3x4+2x1+2x3+1x5+1x2):12=33:12= 2,75

 


  3. Oceny semestralne wystawiane są wg następującego schematu :

 

 • celujący - średnia ważona wyższa niż 4,64 + konkurs o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym lub wyższa niż 5,24
 • bardzo dobry - średnia ważona wyższa niż 4,64
 • dobry - średnia ważona 3,65 - 4,64
 • dostateczny - średnia ważona 2,65 - 3,64
 • dopuszczający - średnia ważona 1,65 - 2,64
 • niedostateczny - średnia ważona niższa niż 1,65