Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Język polski

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego.

 

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

1. KONTRAKT Z UCZNIAMI

 1. Uczniowie oceniani są zgodnie z obowiązującym w szkole Przedmiotowym systemem oceniania
  z języka polskiego. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w nim obszary aktywności.
 2. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego (kartkówki) z zakresu 3 ostatnich tematów lekcyjnych bez uprzedniego poinformowania o tym uczniów.
 3. Prace klasowe (testy sprawdzające i prace stylistyczne) są obowiązkowe.
 4. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na pracy klasowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien uzgodnić z nauczycielem termin pisania pracy. Te same zasady dotyczą poprawy oceny niedostatecznej.
 6. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas pracy klasowej, kartkówki lub innej formy sprawdzania jego wiadomości i umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawienia.
 7. Nie ocenia się uczniów pierwszego dnia po dłuższej niż 1 tydzień nieobecności usprawiedliwionej w szkole, chyba że uczeń sobie tego życzy.
 8. Trzykrotne nieprzygotowanie się do zajęć (brak pracy domowej lub zeszytu) jest równoznaczne
  z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
 9. Zebranie pięciu plusów przez ucznia (za aktywność na lekcji, pracę domową, wykonanie dodatkowego polecenia itp.) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny bardzo dobrej.
 10. Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu ucznia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. OBSZARY AKTYWNOŚCI

 1. Wiadomości i umiejętności programowe.
 2. Pisanie: treść, forma wypowiedzi, poprawność językowo-stylistyczna, poprawność ortograficzno-interpunkcyjna, estetyka pracy.
 3. Mówienie: komunikatywność, precyzyjność i mówienie na temat, poprawność form językowych, płynność i tempo wypowiedzi, recytacja, dialog, prezentacja, odpowiednie zachowanie w sytuacji mówienia.
 4. Czytanie: głośne (z przygotowaniem i bez przygotowania) i ciche ze zrozumieniem.
 5. Odbiór tekstów kultury: wyróżnianie elementów świata przedstawionego i elementów kompozycyjnych, interpretacja, zrozumienie tekstu, zapamiętanie (odtworzenie).
 6. Postawa: aktywność, wrażliwość na teksty kultury, zaangażowanie twórcze, współpraca z innymi, operowanie wiedzą z różnych dziedzin.

 

3. NARZĘDZIA OCENIANIA

I. Prace pisemne:

 1. Sprawdziany ortograficzne (co najmniej 2 w semestrze):
  • tekst znany lub sprawdzian polegający na uzupełnianiu brakujących liter,
  • tekst nieznany.
 2. Prace stylistyczne:
  • pisane w klasie (co najmniej 1 w semestrze),
  • pisane w domu.
 3. Testy sprawdzające (co najmniej 1 w semestrze).
 4. Testy diagnostyczne (na początku cyklu kształcenia lub nowego roku szkolnego).
 5. Kartkówka ? pisemny sprawdzian z zakresu ostatnich 3 tematów lekcyjnych.
 6. Ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń lub podyktowane do zeszytu przedmiotowego.

 

II. Odpowiedzi ustne:

 • kilkuzdaniowa wypowiedź na określony temat,
 • opowiadanie,
 • dialog,
 • recytowanie,
 • czytanie tekstów,
 • prezentacja.

 

III. Prace praktyczne:

 • album,
 • wystawa,
 • komiks,
 • słuchowisko,
 • inscenizacja,
 • film wideo,
 • i inne.

 4. KRYTERIA OCENIANIA

 

PRACE PISEMNE

1. Sprawdziany ortograficzne

 

Błąd zasadniczy (w obrębie reguł pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, h, ch i z partykułą nie oraz pisowni wielką i małą literą) obniża ocenę o 1 stopień;

 

Błąd drugorzędny obniża ocenę o pół stopnia (tzn. 3 błędy drugorzędne /lub 3 interpunkcyjne/ = 1 błąd zasadniczy); błąd interpunkcyjny

jest traktowany tak jak błąd ortograficzny drugorzędny.

 

Tekst dyktanda nieznany uczniom lub sprawdzian polegający na uzupełnianiu brakujących liter o dużym stopniu trudności :

 

kl. IV- VI

kl. VII - VIII

0 błędów - cel

0 błędów - cel

1 błąd - bdb

1 błąd - bdb

2 błędy – db

 

3 błędy – dst +

2 błędy – db

 

3 błędy – dst +

4 błędów – dst

 

5 błędów – dop +

4 błędów – dst

 

5 błędów – dop +

6 - 7 błędów - dop

6- 7 błędów - dop

8 błędów- ndst

8 błędów- ndst

 

Tekst dyktanda nieznany uczniom lub sprawdzian polegający na uzupełnianiu brakujących liter o mniejszym stopniu trudności bądź

tekst dyktanda wcześniej omawiany na lekcji :

 

kl. IV- VI

kl. VII - VIII

0 błędów - cel

0 błędów - cel

1 błąd - bdb

1 błąd - bdb

2 błędy – db

 

3 błędy – dst +

2 błędy – db

 

3 błędy – dst +

4 błędów – dst

 

5 błędów – dop +

4 błędów – dst

 

5 błędów – dop +

6- błędów - dop

6- błędów - dop

7 błędów- ndst

7 błędów- ndst

2. Prace stylistyczne

 

Przy ocenianiu pisemnych form wypowiedzi obowiązuje ocena opisowa, uwzględniająca następujące elementy: treść (T), formę (F), styl (S), ortografię z interpunkcją (O) oraz estetykę (E).

 

dopuszczająca


(T) - niepełne zrozumienie tematu i częściowe jego omówienie; nie zawsze trafny dobór materiału i nieumiejętne jego wykorzystanie; brak wniosków;

(F) - brak konsekwencji w posługiwaniu się określoną formą wypowiedzi; chaos w układzie treści; liczne zakłócenia spójności tekstu;

(S) - niezgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, ale pozwalające jednak na zrozumienie tekstu; bardzo ubogi zasób słów z przewagą słownictwa potocznego;

(O) - liczne błędy ortograficzne (zasadnicze i drugorzędne) oraz interpunkcyjne;

(E) - praca nieestetyczna: brak akapitów, mało czytelne pismo, liczne skreślenia i poprawki

 

dostateczna

 

(T) - zrozumienie tematu, ale niepełne jego rozwinięcie; na ogół właściwy dobór materiału i próby  wykorzystania go w pracy; próby formułowania wniosków; uproszczona argumentacja;

(F) - w miarę poprawne stosowanie określonej formy wypowiedzi; dopuszczalne uchybienia i zachwianie proporcji w układzie treści; zakłócenia spójności tekstu, nie utrudniające jednak zrozumienia treści;

(S) - częste odstępstwa od normy posługiwania się fleksją, frazeologią i składnią, nie zakłócające jednak komunikacji; ubogi zasób słów; obecność słownictwo potocznego;

(O) - nieliczne błędy ortograficzne (zasadnicze i drugorzędne) oraz interpunkcyjne;

(E) - czytelne pismo, nieliczne skreślenia i poprawki, nieodpowiednio zastosowane akapity; dopuszczalny brak akapitów.

 

dobra

 

(T) - zrozumienie tematu i wystarczające jego rozwinięcie; właściwy dobór materiału i poprawne jego wykorzystanie; właściwe wnioski; logiczna argumentacja;

(F) - konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi; poprawna kompozycja; sporadyczne zakłócenia spójności tekstu;

(S) - poprawne posługiwanie się językiem (nieliczne odstępstwa od normy); komunikatywność tekstu; urozmaicone słownictwo;

(O) - sporadyczne błędy ortograficzne zasadnicze, pojedyncze błędy ortograficzne drugorzędne oraz pojedyncze błędy interpunkcyjne;

(E) - stosowanie akapitów, estetyczne pismo, sporadyczne skreślenia i poprawki.

 

bardzo dobra

 

(T) - zrozumienie tematu i wystarczające jego omówienie; przemyślany dobór materiału i jego odpowiednia interpretacja; właściwe wnioski; logiczna argumentacja; wskazywanie wartości;

(F) - konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi; przejrzysty, logiczny układ treści; spójność tekstu;

(S) - komunikatywność tekstu; indywidualizacja stylu; bogaty zasób słów; pojedyncze uchybienia językowe;

(O) - poprawność ortograficzna - sporadyczne błędy ortograficzne drugorzędne; pojedyncze błędy interpunkcyjne;

(E) - estetyka pracy (akapity, pismo) - bez zarzutu.

 

celująca

 

(T) - zrozumienie tematu i wyczerpujące jego omówienie; przemyślany dobór materiału i jego oryginalne wykorzystanie; odwołanie się do tekstów kultury spoza programu; właściwe wnioski; logiczna argumentacja; wskazywanie wartości oraz ich hierarchizacja;

(F) - oryginalne rozwiązania kompozycyjne;

(S) - oryginalny styl; wybitnie bogate słownictwo;

(O) i (E) - ortografia, interpunkcja i estetyka pracy bez zarzutu.

 

3. Testy diagnostyczne i sprawdzające

 

Ocena jest wystawiana po przeliczeniu punktów uzyskanych przez ucznia według kryteriów przyjętych w danym teście;

warunkiem uwzględnienia punktów za poziom wyższy jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z poziomu niższego


Skala procentowa za prace klasowe (1h)

100% + dodatkowe

   - ocena celująca

95% - 100 %

  - ocena bardzo dobra plus

90% - 94%

  - ocena bardzo dobra

80% - 89%

  - ocena dobra plus

70% - 79%

  -  ocena dobra

60% - 69%

  - ocena dostateczna plus

50% - 59%

- ocena dostateczna

40% -  49%

- ocena dopuszczająca plus

30% - 39%

- ocena dopuszczająca

 20% - 29%

  - ocena niedostateczna plus

0% - 19%

  -  ocena  niedostateczna

 

Skala procentowa za kartkówki (15 min.)

 

100% + dodatkowe

   - ocena celująca

95% - 100 %

   - ocena bardzo dobra plus

90% - 94%

   - ocena bardzo dobra

80% - 89%

  - ocena dobra plus

70% - 79%

  -  ocena dobra

60% - 69%

  - ocena dostateczna plus

50% - 59%

- ocena dostateczna

40% -  49%

- ocena dopuszczająca plus

30% - 39%

- ocena dopuszczająca

 20% - 29%

  - ocena niedostateczna plus

0% - 19%

  -  ocena  niedostateczna

.

 

 

ODPOWIEDZI USTNE

Kryteria oceny ustala nauczyciel odrębnie do każdego rodzaju wypowiedzi w danej sytuacji lekcyjnej. Jest to ocena intuicyjna ? motywująca ucznia do dalszej pracy.

 

PRACE PRAKTYCZNE

Kryteria oceny - jak przy ocenie wypowiedzi ustnych.

 

 OCENIANIE UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KL. IV - VIII

 

1. Dostosowywanie wymagań programowych i kryteriów ocen do występujących u ucznia trudności:

 • złagodzenie kryteriów oceniania prac pisemnych w stosunku do poprawności ortograficznej, ocenianie głównie merytorycznej strony pracy, stosowanie oceny wieloaspektowej uwzględniając indywidualne postępy ucznia, motywację, a nie poziom rówieśników;
 • zwiększenie limitu czasu podczas wykonywania zadań związanych z czytaniem i pisaniem w celu umożliwienia autokontroli oraz dokonania wstępnej korekty pracy;
 • kontrolowanie stopnia zrozumienia poleceń i realizowanych treści, udzielanie w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień.

2. Obniżenie wymagań w zakresie oceny następujących obszarów aktywności:

a) czytanie,

b) pisanie,

c) mówienie.

 

Ad. a) czytanie:

Uczeń czyta ze zrozumieniem dzięki rozdzielaniu trudniejszego materiału na części oraz sprawdzenie stopnia opanowania go partiami w celu łatwiejszego przyswojenia realizowanych treści.

 

Ad. b) pisanie:

W pracach stylistycznych oceniane są następujące elementy: treść, forma i styl. Ocenie nie podlega ortografia ani interpunkcja. W przypadku poprawności ortograficznej ocenia się komunikatywność wypowiedzi. Pod względem poprawności interpunkcyjnej ocenia się, czy wypowiedź jest czytelna mimo zaburzeń graficznych pisma oraz zwraca się uwagę na to, czy uczeń zamyka myśl w obrębie zdania.

 

Ad. c) mówienie:

Dostrzega się i ocenia najmniejszy udział w lekcji i wypowiadaniu się ze szczególnym uwzględnieniem zależności między ilością włożonego wysiłku a efektami.