Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Język angielski

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego.


 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

 


KLASY 4 -7

 Na końcową ocenę z języka angielskiego składają się oceny cząstkowe wystawiane systematycznie w ciągu całego semestru.

Oceną objęte są następujące elementy:

 • prace klasowe
 • kartkówki
 • odpowiedzi ustne
 • aktywność na lekcji (samodzielnie lub grupowo wykonywane na lekcji ćwiczenia, opracowania, wypowiedzi)
 • prace domowe

 

Prace klasowe (całogodzinne) obejmują materiał danego działu (unitu) i odbywają się  po jego opracowaniu. Poprzedzone są lekcjami powtórzeniowymi, podczas których wszystkie zagadnienia są przypomniane, następuje podsumowanie określonej partii materiału.

Prace klasowe można poprawiać w ciągu dwóch tygodni od oddania prac przez nauczyciela.

Kartkówka jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości ucznia z 3  ostatnich lekcji. Trwa do 15 minut. Może być niezapowiedziana. Istnieje możliwość poprawy w ciągu tygodnia od oddania jej przez nauczyciela

 

Zasady oceniania prac pisemnych (skala procentowa):

 

bardzo dobry 90% - 100%
dobry 70% - 89,5%
dostateczny 50% - 69,5%
dopuszczający 30% - 49,5%
niedostateczny 0% - 29,5%

 

Aktywność na lekcji oceniana jest przy pomocy punktacji w postaci plusów i minusów.

Odpowiednia ilość poszczególnych punktów składa się na ocenę.

 

+ + + + + bardzo dobry
- - - - - niedostateczny

 

Istnieje możliwość zgłoszenia przez ucznia, przed lekcją, dwa razy w semestrze, nieprzygotowania.

 

Obowiązującą jest skala sześciostopniowa. Uzyskanie odpowiedniej oceny wiąże się ze spełnieniem następujących kryteriów:

 1. Ocena celująca ? Zakres wiedzy wykraczający poza materiał programowy (na dany rok nauczania). Osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych I olimpiadach.
  KONKURSY ? Ogólnopolskie, Ogólnołódzkie, dzielnicowe, w których uczniowie zajmują miejsca 1 ? 3, oraz otrzymują wyróżnienia.
  OLIMPIADY ? w tym zakwalifikowanie do etapu dzielnicowego; udział w finale olimpiady.
 2. Ocena bardzo dobra ? Bardzo dobrze opanowany materiał programowy; wszystkie struktury gramatyczne objęte programem; poprawne czytanie i rozumienie tekstu. Umiejętność zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na bazie tekstu. Odtwarzanie dialogów i umiejętność samodzielnego poprowadzenia rozmowy. Rozwiązywanie ćwiczeń trudniejszych. Samodzielne formułowanie krótkich pisemnych wypowiedzi. Duże zainteresowanie. Pewny, logiczny i twórczy przekaz wiedzy.
 3. Ocena dobra ? Wymagany materiał programu; wypowiedzi dobre jednakże z nielicznymi błędami językowymi. Duże zainteresowanie.
 4. Ocena dostateczna ? Podstawowy materiał programu. Opanowanie większości materiału przy średnim zainteresowaniu. Przekaz odtwórczy: bierne odtwarzanie dialogów i scenek. Błędy językowe i potknięcia, ale nie kardynalne. Średnie zainteresowanie przedmiotem.
 5. Ocena dopuszczająca ? Nieznajomość części materiału, pojęć i struktur gramatycznych. Niewystarczające opanowanie wiedzy podstawowej, popełnianie licznych błędów o różnej wadze. Brak zrozumienia większości materiału, jednakże możliwość przekazu ograniczonej wiedzy przy pomocy pytań naprowadzających ze strony nauczyciela. Obojętny stosunek do wiedzy.
 6. Ocena niedostateczna ? Nieznajomość całości materiału. Całkowity brak zrozumienia i całkowicie obojętny stosunek do wiedzy. Nieporadność i niekomunikatywność. Nieumiejętność powtórzenia prostych zwrotów i zapamiętania ich. Odpowiedzi nieprawidłowe lub ich brak (nawet przy pomocy nauczyciela). Mniej niż 50% pozytywnych ocen z testów I kartkówek.

Kryteria oceny semestralnej i rocznej


1. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.


2. Średnia ważona.


Odpowiednie wagi:

 • ocena z pracy klasowej, osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich     3
 • ocena z kartkówki     2
 • inne oceny (np. odpowiedź, praca domowa, aktywność, praca w grupach, praca dodatkowa, praca indywidualna na lekcji, ćwiczenia praktyczne)     1                    

Odpowiednie oceny mnożymy przez przydzielone im wagi i całość dzielimy przez sumę wag.

Przykład:

Oceny ucznia to:

 • z pracy klasowej 2, 4
 • z kartkówki 1, 3
 • prace domowe 5
 • odpowiedź 2

 

     Średnia ważona = (3*2+ 3*4+2*1+2*3+1*5+1*2):12=33:12= 2,75 ? 3

3. Oceny semestralne wystawiane są wg następującego schematu :

 • celujący ? średnia ważona wyższa niż 5 + konkurs
 • bardzo dobry ? średnia ważona wyższa niż 4,64
 • dobry ? średnia ważona 3,65 ? 4,64
 • dostateczny ? średnia ważona 2,65 ? 3,64
 • dopuszczający ? średnia ważona 1,65 ? 2,64
 • niedostateczny ? średnia ważona niższa niż 1,65

 

KLASY 1 - 3

 I. Organizacja oceniania.

 

A. Elementy podlegające ocenianiu:

 1.  znajomość słownictwa
 2.  umiejętność słuchania
 3. umiejętność czytania
 4. umiejętność pisania pojedynczych zdań, krótkich opisów
 5. umiejętność mówienia
 6. aktywność na zajęciach
 7. systematyczność odrabiania prac domowych
 8. prace pisemne ( testy, kartkówki)
 9. prowadzenie zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego

B. Przygotowanie do zajęć:
Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt 16 kartkowy (w linię lub kratkę) oraz przybory szkolne. Nieprzygotowanie się do zajęć (brak podręczników, zadań domowych) należy zgłaszać nauczycielowi na początku lekcji, nieprzygotowanie można zgłaszać dwa razy w semestrze, każde kolejne skutkuje oceną: 1pkt.

 

II. Formy sprawdzania osiągnięć dydaktycznych uczniów.

 

A. Forma pisemna:
1. testy - po zakończeniu każdego działu i wcześniejszym powtórzeniu materiału. O terminie testu uczniowie są informowani tydzień wcześniej, aby mogli przygotować się do sprawdzianu. Oceny ze sprawdzianów z podaniem ilości zdobytych punktów są wpisywane do zeszytów uczniów (informacja dla rodzica o poczynionych postępach dziecka).
2. kartkówki - jako pisemna forma odpowiedzi ustnej, która sprawdza wiadomości z trzech ostatnich lekcji.
3. prace domowe w postaci krótkich zdań, opisów , oraz ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych.


B. Forma ustna:
1. odpowiedzi ustne ? obejmujące trzy ostatnie lekcje,
2. prace domowe ? obejmujące ostatnią lekcję.


  III. Zasady oceniania aktywności.


Aktywni uczniowie oceniani są ,,plusami?, które nauczyciel odnotowuje w zeszycie ucznia na ostatniej stronie. Za pięć ,,plusów? uczeń otrzymuje 5 pkt za aktywność.


  IV. Skala ocen ? zgodnie z ogólnoszkolnym systemem oceniania, ocena na świadectwie jest oceną opisową. W klasach I-III w ciągu semestru uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w formie punktowej.
Oceny bieżące w klasach I-III ustala się według następującej skali:

 1. 6 punktów ? Jesteś mistrzem!
 2. 5 punktów ? Pracujesz znakomicie!
 3. 4 punkty ? Zupełnie nieźle.
 4. 3 punkty ? Pracuj wytrwale, nie zniechęcaj się.
 5. 2 punkty ? Jest to twoja słaba strona!
 6. 1 punkt ? SOS! Jesteśmy zaniepokojeni!

Bieżące ocenianie ucznia odnotowuje się w dziennikach zajęć wpisując cyfrę oznaczającą liczbę punktów ? odpowiednio 6,5,4,3,2,1.

 Każdy uczeń oceniany jest systematycznie. Wszystkie oceny są jawne, uczeń może poprosić o ich uzasadnienie i ma prawo do ich poprawy. Rodzice są informowani o osiągnięciach dzieci poprzez wpis ocen do dzienniczka ucznia lub na konsultacjach.

 

V. W klasach 1-3 obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa.


Oceny śródroczne ? mają na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka angielskiego.
Oceny roczne ? będą podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia z języka angielskiego.

 

Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z języka angielskiego.


Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: KLASA I, II, III

 

Poziom znakomity reprezentuje uczeń, który:

 • opanował fonetycznie materiał językowy i bezbłędnie wymawia poznane zwroty i wyrażenia,
 • płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki uwzględniając poprawną wymowę i intonację,
 • opanował w pełni poznane słownictwo, tj. bardzo dobrze identyfikuje angielskie słowo z przedmiotem, obiektem lub ich cechami (kolorem, wielkością, ilością), potrafi nazywać czynności, posiada bogaty zasób słownictwa,
 • w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela,
 • rozumie tekst słuchany i potrafi odpowiedzieć na pytania do niego,
 • prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcji,
 • potrafi napisać krótki tekst według wzoru,
 • czyta bardzo płynnie, bezbłędnie wymawiając poszczególne słowa, opanował poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego
 • jest wyjątkowo aktywny na lekcji, bardzo systematycznie odrabia wszystkie prace domowe i wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim.
 • pracuje systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
 • umie koordynować pracę w grupie i służyć pomocą innym,
 • prowadzi wzorowo i starannie zeszyt i ćwiczenia.
 • Bierze udział w konkursach pozaszkolnych i odnosi w nich sukcesy.

Poziom bardzo dobry reprezentuje uczeń, który:

 • popełnia nieliczne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
 • opanował większość nowych słów i zwrotów,
 • w pełni rozumie treść i sens pytań stawianych mu przez nauczyciela,
 • uczeń płynnie recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, uwzględniając poprawną wymowę i intonację,
 • rozumie tekst słuchany i odpowiada na pytania do niego,
 • prawidłowo rozwiązuje zadania na lekcji,
 • bezbłędnie przepisuje tekst i potrafi zapisać poszczególne wyrazy,
 • czyta bardzo płynnie, popełniając nieliczne błędy w wymowie,
 • jest bardzo aktywny na lekcji, systematycznie odrabia większość prac domowych i wykazuje duże zainteresowanie językiem angielskim,
 • starannie prowadzi ćwiczenia i zeszyt ucznia,
 • pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,
 • współpracuje z innymi uczniami podczas zadań grupowych,
 • rozróżnia intonację zdań twierdzących i pytających,
 • dba o estetykę prac plastycznych i projektów.

Poziom dobry reprezentuje uczeń, który:

 • popełnia drobne błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
 • odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela,
 • na ogół rozumie pytanie i pojmuje jego sens,
 • recytuje poznane wierszyki, rymowanki i płynnie śpiewa piosenki, może mieć jednak niewielkie problemy z wymową i intonacją,
 • prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela,
 • rozumie tekst słuchany i z drobnymi błędami odpowiada na pytania do niego,
 • popełnia nieliczne błędy przepisując tekst,
 • czyta średnio płynnie, czasami popełniając błędy w wymowie,
 • jest dość aktywny na lekcji, zdarza mu się jednak nie odrobić pracy domowej,
 • w miarę starannie prowadzi zeszyt, ćwiczenia i wykonuje prace plastyczne.

Poziom dostateczny reprezentuje uczeń, który:

 • popełnia poważniejsze błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
 • posiada ubogi zasób słownictwa (opanował około połowy poznanych słów i zwrotów) i ma spore trudności w identyfikacji nazwy z przedmiotem, robi błędy przepisując słowa z tablicy, często pisze tak jak słyszy,
 • odpowiada na zadane pytania przy pomocy nauczyciela, jego wypowiedzi są mało spójne,
 • nie zawsze rozumie treść i sens pytania,
 • z problemami mówi poznany wierszyk, rymowankę, czy śpiewa poznaną piosenkę, ma spore problemy z poprawną wymową,
 • rozumie niektóre wyrazy i zwroty w wysłuchanym tekście,
 • czyta średnio płynnie, popełniając poważniejsze błędy w wymowie,
 • nie jest zbyt aktywny na lekcji, dość często nie odrabia pracy domowej, wykazuje średnie zainteresowanie przedmiotem.

Poziom dopuszczający reprezentuje uczeń, który:

 • popełnia błędy w wymowie poznanych zwrotów i wyrażeń,
 • potrafi powtórzyć za nauczycielem najprostsze słowa, pozostałe sprawiają mu ogromne trudności,
 • nie zna podstawowego słownictwa, opanował około 30 % poznanych słów i zwrotów,
 • na zadane pytania odpowiada tylko przy pomocy nauczyciela,
 • ma trudności w zrozumieniu poleceń, często wymaga ich powtórzenia,
 • ma trudności w zrozumieniu wyrazów i zwrotów w tekście słuchanym,
 • jest mało aktywny, często nie odrabia prac domowych,
 • popełnia rażące błędy w pisowni, nie potrafi przepisać tekstu z tablicy, podręcznika,
 • czyta mało płynnie popełniając dużą ilość błędów w wymowie,
 • potrafi zapamiętać jedynie najprostsze i charakterystyczne słowa, podobne do słów w języku polskim.

Poziom niedostateczny reprezentuje uczeń, który:

 • popełnia duże błędy w wymowie, myli słowa,
 • opanował znikomą część słów i zwrotów, nie zna podstawowych słów,
 • nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi zidentyfikować nazwy z przedmiotem bądź połączyć wyrazu z odpowiednią ilustracją,
 • na ogół nie rozumie treści i sensu pytania,
 • nie rozumie tekstu słuchanego,
 • nie radzi sobie z rozwiązywaniem zadań na lekcji,
 • nie potrafi napisać poprawnie najprostszych słów, pisze tak jak słyszy, nie potrafi przepisać tekstu,
 • czyta mało płynnie popełniając rażącą ilość błędów w wymowie,
 • nie odrabia prac domowych, nie wykazuje najmniejszego zainteresowania językiem angielskim,
 • nie umie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • nie rozumie żadnych instrukcji nauczyciela,
 • nie współpracuje z innymi uczniami,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
 • nie uzupełnia ćwiczeń,
 • popełnia błędy uniemożliwiające zrozumienie,
 • wykazuje niechęć do jakiejkolwiek pracy i brak aktywności na lekcji.

VI. Ocenianie ma charakter ciągły, a stopnie wystawiane są systematycznie i zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie orzeczenia.

 

VII. Zasady poprawiania wyników:

 • uczeń ma możliwość poprawy oceny na warunkach określonych przez nauczyciela
 • w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości w określonym przez nauczyciela terminie. Sposób sprawdzenia tego materiału określa nauczyciel.
 • oceny niedostateczne i dopuszczające z prac domowych mogą być poprawione poprzez dostarczenie pracy (zestawu ćwiczeń) wykonanych, co najmniej na ocenę dostateczną w ciągu tygodnia. Tematy dodatkowych prac ustala nauczyciel.
 • uczeń może poprawiać daną pracę tylko jeden raz.