Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Informatyka

Przedmiotowy system oceniania z informatyki


System ten został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 91 im. Leonida Teligi w Łodzi;

aby sprecyzować sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z przedmiotu – informatyka w naszej szkole.

Oceny semestralne i końcoworoczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

 


§1.


1.    Kryteria oceniania poszczególnych form aktywności.


   1.1. Podstawową metodą oceniania będzie efekt finalny ukończonej pracy.
   1.2. Zwracana będzie również uwaga na zaangażowanie, działania uczniów, sposób obsługi sprzętu, sposób pracy podczas zadań grupowych.
   1.3. Ocenie podlegają również rzetelność i dokładność wykonywanej pracy oraz dbałość o zachowanie BHP u siebie i innych.

 

§2.


1.    Podlegać ocenie z przedmiotu informatyka będą:


   1.1.    Ćwiczenia praktyczne.
            a) Zadanie praktyczne, które uczeń wykonuje podczas trwania lekcji informatyki - kończą się oceną.
            b) Uczeń jest oceniany za wartość merytoryczną, stopień zaangażowania, dokładność, staranność i estetykę pracy.

 

1.2.    Odpowiedz ustna lub pisemna.
           a) Obejmuje zakres programowy aktualnie realizowanego działu.
           b) Uczeń jest oceniany za zgodność wypowiedzi z żądanym pytaniem, zawartość merytoryczną wypowiedzi, prawidłowe posługiwanie się pojęciami.

 

1.3.    Pracę domową.
           a) Uczeń wykonuje na komputerze i wysyła ją mailem na adres nauczyciela, bądź przynosi ją na pendrive lub innej pamięci przenośnej na lekcję.
           b) Uczeń jest oceniany za samodzielny wkład w pracę, jej poprawność i estetykę.


   1.4.    Aktywność:
           a) Uczeń dostaje „plusy” bądź „minusy” w zależności od charakteru oceny.
           b) Plusy uczeń może uzyskać na przykład za szybkie i poprawne wykonanie pracy na lekcji, poprawną odpowiedz ustną, aktywną pracę, pomoc

            koleżeńską na lekcji.
           c) Minus uczeń otrzymuje między innymi za brak pracy domowej, brak przygotowania do lekcji, brak zaangażowania i tym podobne.
           d) Uczeń może zdobyć piątkę za każde trzy „plusy”.
           e) Uczeń ma do wykorzystania dwa minusy w semestrze. Każdy kolejny minus to ocena niedostateczna.


    1.5.    Prace dodatkowe.
           a) Są to zadania dodatkowe dla zainteresowanych uczniów, czasem prace projektowe wykonywane w grupie lub indywidualnie.
           b) Uczeń jest tu oceniany za:

    • Wartość merytoryczną pracy
    • Stopień zaangażowania
    • Estetykę i wkład pracy, sposób prezentacji, oryginalność i pomysłowość.

  1.6.    Udział w konkursach.
          a) Uczeń zostaje oceniony celująco, jeżeli:

    • Osiągnął miejsce od pierwszego do trzeciego w konkursach informatycznych

   1.7.    Sprawdziany.
          a) Uczeń podczas lekcji dostaje do wykonania pracę, do której zrobienia będzie musiał wykorzystać zdobytą wiedzę z pewnego działu

           (z lekcji poprzednich).

 

§3.


1.    Kryteria wystawiania oceny po pierwszym semestrze i na koniec roku szkolnego


   1.1.    Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej.
   1.2.    Uczeń może być nieklasyfikowany z informatyki, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

         nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych z informatyki przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie

         ucznia bądź uczeń nie uzyskał minimalnej liczby ocen w półroczu tzn. 7 ocen.
   1.3.    Ocena śródroczna i roczna to średnia ważona wszystkich zdobytych ocen.
   1.4.    Największy wpływ ma ocena ze sprawdzianów (waga 3), udziału w konkursach (waga 3). W drugiej kolejności są to ćwiczenia

         praktyczne (waga 1),

         aktywności i odpowiedzi (waga 1), prace dodatkowe, prace domowe i inne.
   1.5.   Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych nauczyciel bierze pod uwagę stopień opanowania poszczególnych działów tematycznych  

        ocenianych na podstawie wyżej wymienionych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

 

§4.


1.    Zasady uzupełniania braków.


   1.1.    Sprawdziany teoretyczne i praktyczne na komputerze są obowiązkowe.
   1.2.    Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach, wynikające np. z nieobecności (ma na to tydzień od dnia powrotu do szkoły).
   1.3.    Uczeń ma obowiązek uzupełnić wszystkie prace i sprawdziany, na których nie był obecny. Termin powinien uzgodnić z nauczycielem pierwszego

          dnia, gdy wrócił do szkoły.

 

§5.


1.    Zasady poprawiania ocen.


   1.1.    Oceny ze sprawdzianów praktycznych i teoretycznych można poprawić.
   1.2.    Oceny z kartkówek, odpowiedzi ustnych i ćwiczeń praktycznych można poprawić.    
   1.3.    Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o otrzymanej ocenie (bezpośrednio po jej wystawieniu).
   1.4.    Rodzice/Opiekunowie prawni mogą uzyskać szczegółowe informacje o wynikach i postępach w pracy ucznia podczas indywidualnych kontaktów

         z nauczycielem (konsultacje).