Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Geografia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

 

Przedmiotowy system oceniania z geografii jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 07.09.2004 r.

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

z późniejszymi zmianami, a także z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana (Statut Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, Rozdział VII).


I.   W nauczaniu geografii podlegają ocenie (w skali 1-6): wiedza i umiejętności ucznia, jego aktywność, praca w grupie oraz prace indywidualne.

 

1. Wiedza i umiejętność sprawdzane są przez :

 

 1. testy sumatywne (sprawdziany), których zakres obejmuje dany dział programowy – nie więcej niż dwa w semestrze, czas trwania 45 min.,
 2. tzw. “kartkówki”, czyli bieżące pisemne sprawdziany wiedzy z ostatnich trzech lekcji oraz sprawdziany znajomości mapy przeprowadzane na mapach konturowych, czas trwania nie więcej niż 15 min.,
 3. indywidualne wypowiedzi ustne uczniów przygotowane w trakcie nauki domowej co najmniej jedna w semestrze,
 4. znajomość mapy i umiejętność jej wykorzystania podczas wypowiedzi ustnych.

2. Aktywność ucznia na lekcji

 

Aktywność ta wyraża się:

 1. zabieraniem głosu w trakcie bieżącej lekcji w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie nauczyciela, czy  wyrażenia własnych poglądów i opinii związanych z tematem zajęć,
 2. technicznym przygotowaniem uczniów do lekcji – posiadaniem zeszytu ćwiczeń, podręcznika atlasu geograficznego, przyborów piśmiennych i innych pomocy niezbędnych na danej lekcji,
 3. pisemnymi pracami lekcyjnymi.

Oceny aktywności uczniów dokonuje się przy pomocy plusów i minusów, ustalając na ich podstawie oceny cząstkowe wg zasad:

za trzeci plus - uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzeci minus – niedostateczną.

 

3. Praca indywidualna i grupowa na lekcji:

Ocenie podlega wkład indywidualny ucznia w efekt końcowy pracy zespołu, na przykład przy przygotowywaniu prezentacji, plakatu itp.

 

4. Prace uczniów wykonane w domu. Prace te mogą mieć charakter prac indywidualnych lub grupowych.

 

Ocenie podlegają:

 1. prace domowe pisemne wykonywane w zeszytach ćwiczeń w formie ćwiczeń i zadań, co najmniej dwie w semestrze,
 2. domowe opracowania konkretnego tematu w postaci prac pisemnych (referaty), prac plastycznych i opracowań multimedialnych związanych z tematyką realizowaną w ramach nauki geografii,
 3. własne projekty i samodzielne prace badawcze uczniów (pomiary, obserwacje, doświadczenia),
 4. wykonanie dokumentacji fotograficznej, filmowej lub dźwiękowej określonego zadania,
 5. wykonanie pomocy naukowej.

5.  Udział w konkursach krajoznawczych, turystycznych, geograficznych lub innych pokrewnych dziedzin; udział w rajdach

     i innych imprezach krajoznawczo-turystycznych oraz aktywność i przestrzeganie regulaminów podczas tych imprez


Ilość ocen cząstkowych, na podstawie których wystawia się ocenę semestralną i końcową z geografii nie może być mniejsza niż cztery.

 


II.  Tryb poprawy oceny z geografii.

 

 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę z prac pisemnych w terminie dwóch tygodni po jej otrzymaniu.
 2. W przypadku nieobecności na sprawdzianie lub zapowiedzianej kartkówce uczeń ma obowiązek napisania jej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu z choroby.
 3. Poprawy prac pisemnych tj. testów (sprawdzianów), kartkówek oraz odpowiedzi ustnych odbywać się będą w czasie poza lekcjami, który wyznaczy nauczyciel.
 4. Zasady poprawy innych ocen, wyżej nie wymienionych, ustalone zostaną indywidualnie między uczniem a nauczycielem, który weźmie pod uwagę indywidualne możliwości ucznia oraz jego stosunek do obowiązków szkolnych.