Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Fizyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI


  Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07.09.2004 r.

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

z późniejszymi zmianami, a także z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana (Statut Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, Rozdział VII).


Podręcznik: Klasa VII – Spotkania z fizyką 7, Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era


§1.


1. Umiejętności ucznia uwzględniają dwa poziomy wymagań:
1.1. Poziom podstawowy: wymagania konieczne i podstawowe.
1.2. Poziom ponadpodstawowy: wymagania rozszerzające, dopełniające i wykraczające.
2. Wymagania dostosowane są do poszczególnych poziomów nauczania.

 

§2.


1.Wymagania przyporządkowane są ocenom:


1.1. Ocena celująca (6) – wymagania wykraczające, obejmują ponad 100% wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z fizyki dla danej klasy.
1.2. Ocena bardzo dobra (5) - wymagania dopełniające, obejmują od 90% do 100% wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z fizyki dla danej klasy.
1.3. Ocena dobra (4) - wymagania rozszerzające, obejmują od 70% do 89% wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z fizyki dla danej klasy.
1.4. Ocena dostateczna (3) - wymagania podstawowe, obejmują od 50% do 69% wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z fizyki dla danej klasy.
1.5. Ocena dopuszczająca (2) – Wymagania konieczne, obejmują od 30% do 49% wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z fizyki dla danej klasy.
1.6. Ocena niedostateczna (1) – brak osiągnięcia wymagań koniecznych, obejmujących wiadomości i umiejętności przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych z fizyki dla danej klasy, choć na poziomie 30%.

 

2. Aby uczeń otrzymał ocenę za umiejętności z poziomu wyższego, konieczne jest opanowanie umiejętności
z poziomów niższych.

 

§3.


1. Podlegać ocenie z przedmiotu – fizyka będą:


1.1. Sprawdziany:

 1. Obejmują wiadomości z całego działu.
 2. Zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Trwa 45 minut.
 4. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu dwa razy w semestrze, jeżeli otrzymał z niego ocenę nie wyższą niż dostateczny. Termin poprawy należy uzgodnić z nauczycielem, jednak nie dłuższy niż dwa tygodnie (licząc
 5. do pierwszej poprawy i pomiędzy pierwszą i drugą poprawą).
 6. Przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego i okazywane są przez niego do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym podczas konsultacji.
 7. Dodatkowe sprawdziany to sprawdziany umiejętności obejmujące wiadomości z klasy młodszej (wrzesień), sprawdzian umiejętności z półrocza (styczeń- luty), sprawdzian roczny (maj-czerwiec), sprawdziany próbne ósmoklasisty.
 8. Waga tych ocen wynosi 3.

1.2. Kartkówki:

 1. Mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji.
 2. Mogą sprawdzać pracę bieżącą z lekcji.
 3. Mogą sprawdzać ostatnią pracę domową.
 4. Mogą być zapowiedziane.
 5. Trwają od 5 do 20 minut.
 6. Waga tych ocen wynosi 2.

1.3. Odpowiedzi ustne:

 1. Mogą sprawdzić wiadomości i umiejętności z ostatnich lekcji.
 2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie cztery razy w semestrze.
 3. Kolejne każde nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
 4. Waga tych ocen wynosi 2.

1.4. Prace domowe:

 1. Ocena zależy od poprawności wykonania zadania.
 2. Brak pracy domowej jest traktowany jako nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli uczeń nie zgłosił tego przed lekcją otrzymuje  ocenę niedostateczną (w przypadku zgłoszenia otrzymuje minusa). Są dopuszczane dwa takie minusy. Każdy kolejny taki „minus” to ocena niedostateczna.
 3. Waga tych ocen wynosi 1.

1.5. Aktywność.

 1. Uczeń otrzymuje „plusy” za częste i poprawne wypowiedzi na lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań praktycznych.
 2. Pięć „plusów” to ocena bardzo dobra.
 3. Raz na dwa miesiące uczniowie dostają nalepki motywacyjne, które na koniec semestru są zamieniane na ocenę 5 (każde trzy nalepki) o wadze jak za sprawdzianu (3).
 4. Waga ocen za plusy wynosi 1.

1.6. Udział w konkursach.

 1. Ocenę celującą dostają uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsce w konkursie.
 2. Ocenę bardzo dobrą dostają uczniowie, którzy zdobyli wyróżnienie w konkursie.
 3. Waga tych ocen wynosi 5.

1.7. Zeszyt przedmiotowy.

 1. Oceniana jest obecność wszystkich tematów, notatek, rysunków, prac domowych.
 2. Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić zeszyt. (Ma na to trzy dni od dnia powrotu do szkoły.)
 3. Waga tych ocen wynosi 1.

1.8. Praca w grupach.


a)  Wpływ na ocenę mają:

 • Zaangażowanie
 • Współpraca i podział obowiązków
 • Dyscyplina pracy
 • Ilość i jakość rozwiązanych zadań
 • Prezentacja pracy
 • Inne czynniki o których uczeń jest informowany na lekcji.

b)  Waga tych ocen to 1.

 

1.9. Prace projektowe.


  a) Warunki oceniania są zależne od charakteru pracy i ustalane na bieżąco przez nauczyciela w porozumieniu z uczniami i przez nich zaakceptowane.

 

1.10. Inne.

 1. Jeżeli uczeń zgłosi nieprzygotowanie do lekcji to zwalnia go ono z sprawdzania pracy domowej, odpowiedzi i niezapowiedzianej kartkówki na tej lekcji. Takich nieprzygotowań na każdy semestr uczeń posiada aż 2.
 2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie i brak zeszytu, pracy domowej itp. na początku lekcji, przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Jeżeli uczeń nie zgłosił braku, a nauczyciel zauważył brak to uczeń dostaje ocenę niedostateczną. Każdy uczeń w każdym semestrze posiada dwa minusy do wykorzystania. Jeżeli minusy się wyczerpią, uczeń dostaje ocenę niedostateczną.
 4. Jeżeli uczeń nie uważa na lekcji, nie notuje bądź nie orientuje się co jest robione (w danej chwili) dostaje ocenę niedostateczną za brak pracy na lekcji.
 5. Każdy uczeń, jeżeli był nieobecny na pracy klasowej (nieobecny co najmniej trzy dni w szkole), ma obowiązek ją napisać w terminie jednego tygodnia licząc od dnia powrotu ucznia do szkoły. W innym wypadku dostaje oceną niedostateczną.
 6. Uczeń, który był nieobecny w szkole krócej niż trzy dni i z tego powodu nie pisał sprawdzianu ma obowiązek napisać go na pierwszej lekcji po nieobecności.

§4.


1.Uczniowie mają obowiązek:
1.1.Posiadać chęć do pracy.
1.2.Posiadać zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, potrzebne przybory i materiały.
1.3.Posiadać wiedzę i umiejętności z poprzednich lekcji.
1.4.Posiadać pracę domową o ile była zadana.

 

§5.


  1. Udział poszczególnych ocen cząstkowych w ocenie końcowej.

Największy wpływ na ocenę półroczną oraz roczną mają oceny ze sprawdzianów, z pracy na lekcji przez cały semestr,

oceny za zajęcie znaczącego miejsca w konkursach. W drugiej kolejności znaczący wpływ mają oceny z kartkówek

i odpowiedzi ustnych. W ostatniej kolejności oceny za aktywność, prace domowe, projekty, , pracę w grupach i inne.

 

2. Ocena końcowa z przedmiotu – fizyka, to średnia ważona ze wszystkich uzyskanych ocen.

 

Ocena(średnia ważona) :

 • - niedostateczna (niższa niż 1,65)
 • - dopuszczająca (1,65 – 2,64)
 • - dostateczna (2,65 – 3,64)
 • -dobra (3,65 – 4,64)
 • - bardzo dobra (wyższa niż 4,64)
 • - celująca (wyższa niż 4,64 oraz tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim lub wyższa niż 5,24)        


§6.


1.Termin zwrotu ocenianych prac klasowych (testów) i kartkówek to maksymalnie dwa tygodnie licząc od daty przeprowadzonego sprawdzianu.

 

§7.


1. Uczeń może być nieklasyfikowany z fizyki jeżeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych z fizyki przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia.
2. Uczeń może zdawać egzamin klasyfikacyjny jeżeli:
2.1.J est nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności.
2.2. Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, na wniosek tego ucznia lub jego rodziców oraz przy jednoczesnym wyrażeniu zgody rady pedagogicznej.
2.3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony jest w formie pisemnej i ustnej.
2.4. Więcej informacji w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi.