Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Chemia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII

 

Przedmiotowy system oceniania z chemii jest zgodny ze Statutem Szkoły
 i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 

Nauczyciel ocenia pracę uczniów na bieżąco oraz po zrealizowaniu  materiału zawartego  w kolejnych działach programu nauczania.

Wszystkie oceny wystawiane są w sposób jawny.

Nie ocenia się ucznia bezpośrednio po dłuższej niż 1 tydzień nieobecności w szkole, chyba, że uczeń sobie tego życzy.

Przyłapanie ucznia na niesamodzielnym pisaniu pracy kontrolnej skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z danej pracy kontrolnej

i brakiem możliwości poprawienia tej oceny .

Uczeń, który unika prac kontrolnych, nie może liczyć na ocenę dobrą lub bardzo dobrą na półrocze lub koniec roku szkolnego.

Nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu ucznia zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, indywidualne możliwości ucznia oraz stosunek

do obowiązków szkolnych.


Uczeń otrzymuje oceny za:


1.   sprawdziany wiadomości (waga oceny 3), które:
- są zapowiadane i wpisywane do dziennika elektronicznego przynajmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem
- są obowiązkowe
- trwają 45 minut
- obejmują materiał z całego działu programu nauczania
- zawierają zadanie dodatkowe (nadobowiązkowe) umożliwiające uzyskanie wyższej oceny, w tym oceny celującej
- są poprzedzone powtórzeniem wiadomości z danego działu
- są sprawdzane przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni
- przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego i okazywane do wglądu  uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom
- mogą być dobrowolnie i jednokrotnie poprawiane przez ucznia w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, dopuszczającej, dostatecznej

lub dobrej w terminie podanym przez nauczyciela (ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika z tą samą wagą, obok oceny uzyskanej

za pierwszym razem)
- nie mogą być poprawiane przez ucznia przyłapanego na niesamodzielnym pisaniu
- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w ciągu dwóch tygodni

od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem
- w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń otrzymuje
  ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawienia

 

2.    „ kartkówki”  (waga oceny 2):
- mogą być niezapowiedziane
- są obowiązkowe
- trwają od 5 do 20 minut
- obejmują materiał  1 – 3 tematów z ostatnich lekcji
- mogą kontrolować ostatnią zadaną pracę domową
- są sprawdzane przez nauczyciela w ciągu tygodnia
- są oddawane uczniom bezzwrotnie
- mogą być dobrowolnie i jednokrotnie poprawiane przez ucznia w przypadku
  otrzymania oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej w terminie
  podanym przez nauczyciela (ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika z tą samą
  wagą, obok oceny uzyskanej za pierwszym razem)
- nie mogą być poprawiane przez ucznia przyłapanego na niesamodzielnym pisaniu
- w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zapowiedzianej kartkówce,
  uczeń ma obowiązek napisać zaległą kartkówkę w ciągu dwóch tygodni od powrotu
  do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem, a w przypadku nieobecności
  nieusprawiedliwionej  - w najbliższym terminie

 

3.   odpowiedzi ustne (waga oceny 2)
- są obowiązkowe
- obejmują materiał 3 ostatnich tematów lekcji
- odmowa odpowiedzi jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej

 

4.    prace domowe (waga oceny 1)
- są obowiązkowe (o ile były zadane)
- brak pracy domowej jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji

      

5. praca na lekcji (waga oceny 1)
- za pracę na lekcji (zabieranie głosu na temat związany z lekcją, odpowiadanie na pytania nauczyciela) uczeń otrzymuje znak  „ + ” ,

który zapisywany jest również w dzienniku elektronicznym.  Pięć plusów zamienianych jest na ocenę bardzo dobrą.
- za nieuwagę, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń nauczyciela w trakcie lekcji  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

bez możliwości jej poprawienia

      

6. zeszyt przedmiotowy (waga oceny 1)
- jest obowiązkowy
- uczeń zapisuje w nim, we właściwej kolejności, daty, tematy lekcji, notatki z lekcji, odrabia prace domowe (o ile były zadane),

wkleja notatki ksero i karty pracy  otrzymane od nauczyciela
- w przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek jak najszybciej uzupełnić braki w zeszycie
- brak zeszytu jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji

 

7. pracę w grupie (waga oceny 1)

       

8. zadanie dodatkowe dla chętnych (waga oceny 1)

 

9. osiągnięcia w konkursie przedmiotowym z chemii o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim (waga oceny 3)
          

Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań do lekcji w semestrze, które obejmują brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego,

brak zeszytu ćwiczeń lub brak podręcznika. Po wyczerpaniu limitu nieprzygotowań, każdy następny brak pracy domowej lub brak zeszytu

przedmiotowego /zeszytu ćwiczeń z pracą domową skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z wagą 1, bez możliwości jej poprawienia,

a brak zeszytu lub podręcznika otrzymaniem znaku „ – ”. Trzy minusy zamieniane są na ocenę niedostateczną z wagą 1, bez możliwości jej

poprawienia. Nieprzygotowania i minusy wpisywane są na bieżąco do dziennika elektronicznego.

Uczeń zgłasza nauczycielowi nieprzygotowanie tylko na początku lekcji. Zatajenie braku pracy domowej lub braku zeszytu / zeszytu ćwiczeń

z pracą domową, mimo „niewykorzystanego” przysługującego uczniowi nieprzygotowania, pociąga za sobą otrzymanie oceny niedostatecznej

z wagą 1,  bez możliwości jej poprawienia.


Prace pisemne ocenia się za pomocą jednakowego dla wszystkich przedmiotów systemu procentowego:

 

                   0%    -    19%    poprawnych odpowiedzi   ocena niedostateczna
                    20%    -    29%     poprawnych odpowiedzi   ocena niedostateczna plus
                    30%    -    39%    poprawnych odpowiedzi   ocena dopuszczająca
                    40%    -    49%    poprawnych odpowiedzi   ocena dopuszczająca plus
                    50%    -    59%    poprawnych odpowiedzi   ocena dostateczna
                    60%    -    69%    poprawnych odpowiedzi   ocena dostateczna plus
                    70%    -    79%    poprawnych odpowiedzi   ocena dobra
                    80%    -    89%    poprawnych odpowiedzi   ocena dobra plus
                    90%    -    94%   poprawnych odpowiedzi   ocena bardzo dobra
                    95%    -  100%   poprawnych odpowiedzi   ocena bardzo dobra plus
                  100%   poprawnych odpowiedzi  +  zadanie dodatkowe    -    ocena celująca
 
Oceny na półrocze i na koniec roku szkolnego z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia.


Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego.


Aby uczeń mógł otrzymać na półrocze lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną:

                               ocena

                       średnia ważona

                      niedostateczny

                       niższa niż 1,65

                         dopuszczający

                         1,65   -   2,64

                         dostateczny

                         2,64   -   3,64

                         dobry

                         3,65   -   4,64

                         bardzo dobry

                         wyższa niż 4,64

                         celujący

     wyższa niż 4,64 przy jednoczesnym  

     spełnieniu warunku, że uczeń został

     laureatem konkursu przedmiotowego o

     zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim

                                 lub

                       wyższa niż 5,24

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania niezbędnych do
  dalszego kształcenia
   - nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela
   - nie zna podstawowych określeń chemicznych
   - nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, korzystać ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne
   - nie pracuje na zajęciach
   - nie przystępuje do popraw uzyskanych ocen niedostatecznych

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia
   - z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim  stopniu trudności
   - z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych
   - stara się zdobywać wiedzę w miarę swoich możliwości

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia
   - z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów
   - z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne
   - z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
   - z pomocą nauczyciela zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
   - poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów
   - korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej
   - bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
   - zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych
   - samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności
   - aktywnie uczestniczy w zajęciach

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie
   - stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach
   - wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków

   chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii, internetu
   - projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne
   - biegle zapisuje i uzgadnia równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności
   - aktywnie uczestniczy w zajęciach

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
   - stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych)
   - formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk
   - proponuje rozwiązania nietypowe
   - aktywnie uczestniczy w zajęciach
   - osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny  
 

O przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców/opiekunów na 4 tygodnie

przed radą klasyfikacyjną.
                  

Przedmiotowy system oceniania może podlegać zmianom, o których uczniowie i ich rodzice / opiekunowie będą niezwłocznie informowani.