Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Biologia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

 

Przedmiotowy system oceniania z biologii jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 07.09.2004 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami, a także z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniana (Statut Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi, Rozdział 7).

 

1. Oceny semestralne i roczne z przedmiotu wystawiane są na podstawie średniej ważonej z wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia.

 

2. Nauczyciel sprawdza pracę uczniów i jej efekty na bieżąco, a także po zrealizowaniu materiału zawartego w kolejnych działach programu oraz

na zakończenie semestru i roku szkolnego.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się według następującej skali ocen:


ocenianie bieżące:

 • celujący – 6
 • bardzo dobry plus – 5+
 • bardzo dobry – 5
 • dobry plus – 4+
 • dobry – 4
 • dostateczny plus – 3+
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający plus – 2+
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny plus – 1+
 • niedostateczny – 1

ocenianie śródroczne i roczne:

 • celujący – 6
 • bardzo dobry – 5
 • dobry – 4
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający – 2
 • niedostateczny – 1

 

3. Na lekcjach biologii oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 • aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności oraz tempo ich przyrostu,
 • rozumienie pojęć biologicznych,
 • stosowanie języka biologicznego,
 • samodzielność podczas przeprowadzania obserwacji i doświadczeń,
 • sprawność w rozwiązywaniu zadań problemowych,
 • umiejętność formułowania wniosków,
 • stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce (w sytuacjach typowych i nietypowych),
 • umiejętność wyszukiwania informacji i ich hierarchizowanie,
 • prace projektowe i długoterminowe,
 • aktywność na lekcji i poza nią,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • prace domowe,
 • referaty i prezentacje,
 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

4. Narzędziami oceniania są:

 • sprawdziany pisemne obejmujące treść danego działu,
 • kartkówki obejmujące materiał nie więcej niż 3 ostatnich lekcji,
 • odpowiedzi ustne,
 • karty pracy,
 • prace długoterminowe (projekty),
 • referaty przygotowane przez uczniów,
 • samodzielnie przeprowadzane przez uczniów doświadczenia i obserwacje (praca z mikroskopem),
 • prace domowe.

5. Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Minimalna liczba ocen cząstkowych w półroczu zależy od liczby godzin

przedmiotu w tygodniowym rozkładzie zajęć i wynosi:

- minimum 3 oceny (w tym 1 ze sprawdzianu) przy 1 h przedmiotu tygodniowo
   - minimum 4 oceny (w tym 2 ze sprawdzianu) przy 2 h przedmiotu tygodniowo.

 

6. Nauczyciel zapoznaje się z opiniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych ucznia i uwzględnia je podczas oceniania. Uzasadnia także wystawioną ocenę i przekazuje uczniowi informację zwrotną dotyczącą stanu

jego wiadomości i umiejętności. Wszystkie oceny są jawne.

 

7. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:

 • praca klasowa/sprawdzian wiadomości obejmujący cały dział oraz wyniki osiąganew konkursach przedmiotowych (tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim) x 3
 • kartkówka x 2
 • rozwiązanie zadań problemowych x 2
 • odpowiedź ustna x 2
 • aktywność na lekcjach x 1
 • ćwiczenia praktyczne x 1
 • praca indywidualna na lekcji x 1
 • praca w grupie x 1
 • praca dodatkowa dla chętnych x 1
 • praca domowa x 1

8. Po zakończeniu każdego działu uczniowie piszą z zawartego w nim materiału sprawdzian. Sprawdzian musi zostać zapowiedziany i wpisany do dziennika

z tygodniowym wyprzedzeniem. Poprzedzany jest zawsze lekcją powtórzeniową.

 

9. Kartkówki obejmują materiał 3 ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane.

 

10. Uczeń powinien poznać wyniki sprawdzianu w terminie do 2 tygodni od daty napisania pracy, a kartkówki do 1 tygodnia.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

 

11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce uczeń ma obowiązek zaliczyć daną partię materiału w terminie uzgodnionym

z nauczycielem, jednak nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia zwrotu sprawdzonych prac. Jeśli uczeń wrócił do szkoły po tym dniu, obowiązuje go

termin 2 tygodni od dnia powrotu. Zaliczenie ma formę odpowiedzi ustnej.

 

12. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na pracy klasowej/sprawdzianie wiadomości uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i ma obowiązek

zaliczyć daną partię materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który unika prac sprawdzających, nie może otrzymać w klasyfikacji

semestralnej i rocznej ocen dobrej i bardzo dobrej.

 

13. Uczeń ma prawo zgłosić w semestrze 2 nieprzygotowania do lekcji przy 2 h zajęć biologii tygodniowo i tylko 1 nieprzygotowanie w semestrze przy 1 h

biologii w tygodniowym rozkładzie zajęć. Fakt  ten musi zostać zgłoszony przed rozpoczęciem zajęć. Po ich rozpoczęciu nie zostanie uznany.

Wszystkie nieprzygotowania zostają zapisane w dzienniku. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie

ocenę niedostateczną.

 

14. Za nieprzygotowanie do lekcji uznaje się:

 • brak gotowości odpowiedzi (ustnej/pisemnej) z trzech ostatnich lekcji,
 • brak pisemnej pracy domowej,
 • brak zeszytu z pracą domową,
 • brak pomocy/materiałów potrzebnych do lekcji.

15. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z wyjątkiem oceny niedostatecznej uzyskanej za:

 • niesamodzielne pisanie kartkówki/sprawdzianu,
 • unikanie prac sprawdzających,
 • brak zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji i nieprzygotowania poza wyznaczonym limitem,
 • brak pracy na lekcji.

Do takiej poprawy może przystąpić tylko jeden raz, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Poprawa oceny jest dobrowolna i odbywa się na drodze odpowiedzi ustnej. Ocena z poprawy wpisywana jest obok oceny uzyskanej za pierwszym razem.

 

16. Ocena może być wyrażona stopniem (ocenianie bieżące - ocena pełna i ocena z plusem, ocenianie śródroczne i roczne - ocena pełna), słowem (pochwałą lub naganą) oraz znakami  „+"  i  „-" .  Przy 2 h zajęć w tygodniu uczeń otrzymuje ocenę

bardzo dobrą z aktywności za pięć plusów (+), a za dziesięć plusów (+) ocenę celującą. Za pięć minusów (-) otrzymuje ocenę niedostateczną.

Przy 1 h zajęć w tygodniu uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności za trzy plusy (+), a za sześć plusów (+) ocenę celującą.

Za trzy minusy (-) otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

17. Aktywność ucznia podlega ocenie na każdej jednostce lekcyjnej. Za rzetelną pracę na zajęciach otrzymuje „+”, za nieuwagę i przeszkadzanie innym „ – ".

 

18. Prace pisemne/sprawdziany wiadomości ocenia się za pomocą jednolitego dla wszystkich przedmiotów systemu punktowego:
          
         100% poprawnych odpowiedzi + dodatkowe zadanie – ocena celująca;

95% - 100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra plus;

90% - 94% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra;

80% - 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra plus;

70% - 79% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra;

60% - 69% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna plus;

50% - 59% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna;

40% - 49% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca plus;

30% - 39% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca;

20% - 29% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna plus;

0% - 19% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna.

 

19. Aby uczeń mógł otrzymać na semestr lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną:

 

ocena średnia ważona
 niedostateczny niższa niż 1,65
 dopuszczający  1,65 – 2,64
                         dostateczny 2,65 – 3,64
                               dobry 3,65  - 4,64
bardzo dobry  4,65 – 5,24
celujący    wyższa niż 5,24
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.


20. Kryteria ocen z biologii:

     Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program  nauczania,
 • potrafi stosować wiadomości w sytuacjach problemowych,
 • umie dokonywać analizy zjawisk przyrodniczych i formułuje prawidłowe wnioski,
 • proponuje nietypowe rozwiązania,
 • wykazuje się dużą aktywnością w zakresie rozwijania zainteresowań i samokształcenia,
 • bada, obserwuje i opisuje wpływ człowieka na środowisko,
 • planuje i przeprowadza działania, dzięki którym może chronić przyrodę,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach,
 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.
  Stopień bardzo dobry plus otrzymuje uczeń, który:
 • ma osiągnięcia wyraźnie wykraczające poza poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,
 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, ale nie zawsze w sposób bezbłędny,
 • samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach,
 • proponuje oryginalne rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej,
 • potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, czasem z pomocą nauczyciela.
  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • w pełni spełnia wymagania z poziomu rozszerzającego i dopełniającego,
 • biegle posługuje się językiem biologicznym,
 • projektuje, samodzielnie przeprowadza i prezentuje doświadczenia i obserwacje biologiczne,
 • dostrzega związki dotyczące zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka,
 • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebieg procesów naturalnych w przyrodzie,
 • aktywnie działa na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • korzysta z różnorodnych materiałów źródłowych,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach.
  Stopień dobry plus otrzymuje uczeń, który:
 • nie w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 • poprawnie posługuje się językiem biologicznym,
 • potrafi  zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy, nie zawsze w sytuacjach trudnych i nietypowych,
 • wykazuje aktywną postawę w czasie lekcji,
 • potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nauczania.
  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • spełnia wszystkie wymagania poziomu koniecznego i podstawowego, ponadto podejmuje udane próby rozwiązywania niektórych zadań i problemów z poziomu rozszerzającego i dopełniającego,
 • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów,
 • korzysta z różnych źródeł informacji – selekcjonuje i hierarchizuje uzyskane dane,
 • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka,
 • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
 • ocenia relacje miedzy działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym,
 • posługuje się fachową terminologią,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach.
  Stopień dostateczny plus otrzymuje uczeń, który:
 • opanował nie w pełni wiadomości przewidziane programem, ale nie prognozuje większych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,
 • rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, nie zawsze unika błędów, chociaż wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i czasami nietypowych zagadnień,
 • rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać,
 • potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji.
  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • spełnia wszystkie wymagania z poziomu podstawowego i koniecznego,
 • rozpoznaje i ocenia postawy człowieka wobec środowiska przyrodniczego,
 • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać,
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów przy pomocy nauczyciela,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z innych źródeł wiedzy.
   Stopień dopuszczający plus otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował podstawowych wiadomości umożliwiających rozumienie najważniejszych zagadnień,
 • rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne, ale nie zawsze bezbłędnie,
 • współpracuje w grupie, potrafi wyjaśnić niektóre wyniki pracy i logicznie je uporządkować,
 • rozumie czytany tekst, pyta, prosi o wyjaśnienia.
  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • w  zakresie przewidzianym podstawą programową wykazuje się znajomością i zrozumieniem podstawowych pojęć biologicznych,
 • rozwiązuje przy pomocy nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi korzystać z innych źródeł wiedzy,
 • stara się zdobywać wiedzę w miarę swoich możliwości.
  Stopień niedostateczny plus otrzymuje uczeń, który:
 • nie zawsze jest w stanie  przy pomocy nauczyciela lub kolegi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 • posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że bardzo utrudniają one dalsze zdobywanie wiedzy.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania niezbędnych do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela,
 • nie zna podstawowych określeń biologicznych,
 • nie potrafi korzystać z materiałów źródłowych,
 • nie pracuje na zajęciach,
 • nie przystępuje do popraw uzyskanych ocen niedostatecznych.

   O przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc

przed radą klasyfikacyjną.

 

21. Uczeń powinien prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym zapisuje: numer lekcji, datę,  temat i notatki z zajęć.

 

22. Przedmiotowy system oceniania może podlegać zmianom. O takich zmianach uczniowie i ich rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani.