Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 91
im. Leonida Teligi
ul. M.Kasprzaka 45
91-078 Łódź


tel./fax 42 611 68 55; -6


e-mail sekretariat:

sekretariat@sp91lodz.pl

NIP: 727-18-61-002

 

Rachunek bankowy szkoły
38 1520 0008 0025 0290 2000 0004

 

Rachunek bankowy Rady Rodziców:
05 1320 1449 7650 0895 2000 0001

Przedmiotowe Systemy Oceniania

ŚREDNIA WAŻONA

 1. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.
 2. Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:
 • praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział x 3
 • wyniki osiągane z konkursów przedmiotowych (tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim / ogólnopolskim) x 3
 • kartkówka x 2
 • rozwiązanie zadań problemowych x2
 • odpowiedź ustna x 2
 • aktywność na lekcjach x 1
 • ćwiczenia praktyczne x 1
 • praca indywidualna na lekcji x 1
 • praca dodatkowa dla chętnych x 1
 • umiejętność współpracy w grupie x 1
 • praca domowa x 1

ocena

średnia ważona

niedostateczny

niższa niż 1,65

dopuszczający

1,65 - 2,64

dostateczny

2,65 - 3,64

dobry

3,65   - 4,64

bardzo dobry

wyższa niż 4,64

celujący

wyższa niż 4,64

i pod warunkiem, że uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu   wojewódzkim lub ogólnopolskim

lub wyższa niż 5,24

  3.  Sposób obliczania średniej ważonej: oceny cząstkowe mnożymy przez przydzielone im wagi i całość dzielimy przez sumę wag.

 Przykład

Oceny cząstkowe ucznia:

praca klasowa - 2, 4

kartkówka - 1, 3

praca domowa - 5

odpowiedź - 2

Średnia ważona = (2x3+4x3+1x2+3x2+5x1+2x2):12=35:12=2,92

Uczeń uzyskał średnią ważoną 2,75, więc powinien otrzymać ocenę dostateczną (3)  na koniec semestru lub koniec

roku szkolnego.


PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA